Klimatneutral VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle. Nu startar vi ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från VA-organisationernas kärnverksamhet.

Förändrade vattennivåer, kraftiga skyfall och perioder av torka är numera VA-organisationernas verklighet. Klimatförändringarna, som påverkar både infrastruktur och anläggningar, utmanar verksamheten samtidigt som de också kräver att vi själva tar ett större ansvar.

Initiativet handlar om en gemensam insats och riktning, där vi delar kunskap och driver utvecklingen mot ett minskat klimatavtryck. Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan, kompenserad med klimatnyttor, från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll.

Klimatberäkningsverktyget är uppdaterat

I juni 2023 uppdaterades både klimatberäkningsverktyget och dess manual (de svenska versionerna). Se nedan vad som ändrats i den nya versionen. Säkerställ att ni alltid använder den senaste versionen av verktyget för att få så korrekta beräkningar som möjlighet. Du hittar verktyget i högerspalten på denna sida.

  • Den uppskattade emissionsfaktorn för metanslip från rötkammare inkluderar nu även metanslip från slambehandling på reningsverket (rötresttankar, avvattning och rötrestlager).
  • Uppdaterad emissionsfaktor för solel.
  • Ny emissionsfaktor för kärnkraftsel.
  • Uppdaterade emissionsfaktorer för fordonsbränslen enligt Energimyndighetens rapport Drivmedel 2021 (senast tillgängliga versionen i dagsläget).
  • Uppdaterade emissionsfaktorer för produktion och reaktivering av aktivt kol.
  • Tydliggjort att kemikaliemängderna baseras på förbrukad mängd snarare än inköpt mängd.
  • Tagit bort den högre emissionsfaktorn för lustgasutsläpp från övergödda recipienter p.g.a. otydliga riktlinjer för dess användning och p.g.a. ämnets komplexitet. Alla recipienter utgår nu från samma emissionsfaktor.
  • Justerat en felaktig länkning och en felberäkning för klimatnytta från förbränning av rens. Detta förväntas ha en mycket liten påverkan på tidigare utförda beräkningar.
  • Tydligare instruktioner i verktyget och i FAQ om man har ett uppmätt utsläppsvärde som är 0 och hur man bokför det i verktyget.
  • Klimatnyttan från fordonsgasproduktionen överensstämmer nu med beräkningar enligt Hållbarhetskriterierna (94 g CO2e/MJ).

VA-driften, en viktig pusselbit

Initialt avgränsas målbilden till den klimatpåverkan som uppkommer till följd av driften av VA-anläggningarna. Avloppsreningsverk kan vara en betydande utsläppspunkt av växthusgaserna metan och lustgas, enligt FN-organet IPCC. Det finns även andra utsläpp kopplat till både dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten som är viktiga att se över och minska.

Vi uträttar mer ihop

Både i Sverige och världen ser vi att organisationer och branscher går samman för att hjälpas åt. Det här sker också hos våra nordiska VA-kollegor. Svenskt Vatten samlar nu därför styrkorna för att tillsammans med medlemsorganisationerna arbeta för att nå visionen ”Klimatneutral VA-bransch”.

Förutsättningarna organisationerna emellan ser olika ut, men alla kan dela visionen och påbörja resan mot att nå det gemensamma klimatmålet. Varje litet steg räknas.