Fortsättning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenrening - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fortsättning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenrening

I denna ansökan äskas medel till en förlängning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra under ytterligare tre år med i huvudsak samma huvudinriktning som beskrivits i de två tidigare ansökningarna, men med fler parter och därmed med en delvis modifierad struktur. Ansökan avser därför en fortsättning av VA-teknik Södra med utökad budget. Under programmets första treårsperiod var fokus på utveckling av reningsteknologier för komplettering av befintlig kväve- och fosforavskiljning. Här kan som exempel nämnas avskiljning av läkemedel och organiska miljöstörande ämnen, nya metoder för rejektvattenbehandling och metoder för att uppnå långtgående fosforreduktion. Vidare har stor kraft ägnats åt energioptimering i vid bemärkelse vid reningsverk. Under programmets andra treårsperiod har dessa ämnesområden fortsatt stor tyngd och utgör det viktigaste området för fortsatta aktiviteter, men även andra utmaningar ingår, såsom: • framtidens VA-infrastruktur i ljuset av klimathotet och behov av renovering av rörnätet • utveckling av morgondagens infrastruktur för hantering av dagvatten och spillvatten • rening av dag- och bräddvatten. Under den tredje treårsperioden kommer arbetet delvis att struktureras om och organiseras under tre fokusområden; Framtidens avloppsvattenrening; Energi och Resurshushållning; Klimat Samhälle Vatten. Denna nya struktur är en nödvändighet i det nya utvidgade VA-teknik Södra för att medlemmarna med större kraft och fokus ska kunna engagera sig i projekt samt för att, inom de områden som parterna har identifierat, finna lösningar till framtida utmaningar.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Karin Jönsson
Organisation Projektledare:
VA-teknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH
Totalt beviljad finansiering av SVU:
6 666 667 SEK
Projektets totala kostnad:
49 200 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-31