Hoppa till huvudinnehåll

Så ansöker du

Ansökan görs i vår projektportal. Läs igenom denna information innan du påbörjar ansökan.

För att söka medel från SVU behöver du göra en ansökan. Innan du ansöker bör du göra en bedömning av hur väl projektet passar för SVU och du kan ha en dialog med oss. Använd gärna våra bedömningskriterier.

Kommande ansöknings- och beslutsdatum

Sista dag för ansökan 21 september 2021. Beslut 16 november 2021. Utskick om beviljande/avslag sker inom en vecka efter beslut.

Du ansöker via vårt ansökningssystem

Ansökan ska innehålla följande 

 • Ansökan sker via vårt ansökningssystem och på ansökningssidan ska alla delas fyllas i. Projekttitel (max 60 tkn). Sammanfattning (max 2000 tkn) som ska kunna läsas fristående och ge förståelse för vad projektet går ut på. Förväntad nytta (max 500 tkn). Om medel söks från andra finansiärer, tex Formas eller Vinnova.
 • Projektbeskrivning (upp till 5 sidor), se nedan.
 • Budget (ifylld excel-mall)
 • CV (max en sida per person)
 • Eventuella bilagor för att verifiera påståenden i ansökan. Ansökan ska dock kunna bedömas utan bilagor.

Projektbeskrivningen ska innehålla följande 

 • Bakgrund. Ange problembeskrivning, motiv för att genomföra projektet och en överblick av kunskapsläget. För projekt av forskningskaraktär ställs större krav på redovisning av kunskapsläget.
 • Syfte och mål. Målen ska vara tydligt angivna så att resultaten kan utvärderas mot dessa.
 • Metod. Denna del ska innehålla en beskrivning av vad som konkret ska göras i projektet för att uppnå era mål. Beskrivningen ska vara så pass detaljerad att det går att bedöma den förväntade nyttan av projektet för det svenska VA-kollektivet och om kostnaderna är rimliga.
 • Projektorganisation. Redovisa tänkt organisation för projektet inklusive eventuella styr-och referensgrupper.
 • Kostnadsmotivering och plan för finansiering. Budgetmall (excel) används för kostnads- och finansieringssammanställning. De personer som ska medverka i projektet ska anges med förväntad tidsåtgång och timkostnad. I projektbudgeten ska även kostnader för rapportskrivning, inklusive arbete med revidering, och eventuell annan resultatredovisning tas med. Kostnader för förbrukningsmaterial och hyra för utrustning får tas upp. I projektbeskrivningen infogas en bild av sammanställningen, och excel-filen bifogas under avsnittet Finansiering på ansökningssidan.
 • Tidplan. Tänk på att reservera tid för oförutsedda händelser eller annat som kan orsaka att tidplanen förskjuts. Avsätt tillräckligt med tid för att skriva och revidera rapporten. Tänk på att projekt längre än ett år även kräver lägesrapportering var fjärde månad till SVU.
 • Kommunikationsplan. Beskriv hur och när projektet och resultaten från detta ska kommuniceras och till vem.

Läs även igenom kontraktsbestämmelser för SVU-projekt innan du ansöker.