Hoppa till huvudinnehåll

Så ansöker du

Ansökan görs i vår projektportal. Läs igenom vilken information du ska skicka in innan du påbörjar nasökan.

För att söka medel från SVU behöver du göra en ansökan. Innan du gör ansökan är det bra om du har haft en dialog med oss, så att du inte gör ansökan i onödan. Använd gärna våra bedömningskriterier i kontakten med oss.

Kommande ansöknings- och beslutsdatum

Sista dag för ansökan 9 september 2020.

Beslut 4 november 2020.

Du ansöker via vårt ansökningssystem

Ansökan ska innehålla följande handlingar

 • Ansökan. Ansökna sker i vårt ansökningssystem. På ansökningssidan ska alla delar fyllas i. Sammanfattningen ska kunna läsas fristående och ge förstålse för vad projektet går ut på.
 • Projektbeskrivning (upp till 5 sidor, för högskoleprogram upp till 15 sidor.)
 • CV (frivilligt, dock högst en sida per person)
 • Eventuella bilagor för att verifiera påståenden i ansökan. Ansökan ska dock kunna bedömas utan bilagor.

Projektbeskrivningen ska innehålla följande

 • Bakgrund. Ange problembeskrivning, motiv för att genomföra projektet och en överblick av kunskapsläget. För projekt av forskningskaraktär ställs större krav på redovisning av kunskapsläget.
 • Syfte och mål. Målen ska vara tydligt angivna så att resultaten kan utvärderas mot dessa.
 •  Metod. Metoddelen ska innehålla en beskrivning av vad som konkret ska göras i projektet för att uppnå era mål. Beskrivningen ska vara så pass detaljerad att det går att bedöma den förväntade nyttan av projektet för det svenska VA-kollektivet och om kostnaderna är rimliga.
 • Projektorganisation. Redovisa tänkt organisation för projektet inklusive eventuella styr-och referensgrupper.
 • Kostnadssammanställning och plan för finansiering. De personer som skall medverka i projektet skall anges med förväntad tidsåtgång och timkostnad. I projektbudgeten ska även kostnader för rapportskrivning, inklusive arbete med revidering, och eventuell annan resultatredovisning tas upp. Kostnader för förbrukningsmaterial och hyra för utrustning får tas upp.
 • Tidplan. Avsätt tillräckligt med tid för att skriva och revidera rapporten. STänk på att reservera tid för oförutsedda händelser eller annat som kan orsaka att tidplanen förskjuts. Tänk på att projekt längre än ett år även kräver lägesrapportering var fjärdde månad till SVU.
 • Kommunikationsplan. Det ska finnas en redovisning av hur projektet och resultaten från detta ska kommuniceras och till vem.

Läs även igenom kontraktsbestämmelser  för SVU-projekt innan du ansöker.