Prioriterade teman 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Prioriterade teman 2024

Under 2024 är ansökningar inom tre teman särskilt prioriterade. Inför nästa års ansökningar kan detta förändras.

Prioriterade områden

Tema: Vattenkvalitet

Samhället och miljön påverkar och påverkas av vattnets kvalitet. Dricksvattenleveransen behöver säkras från källa till tappkran. Dricksvattenanpassad dagvattenhantering samt modeller och metoder för att kartlägga och identifiera påverkan från olika källor och dess relativa betydelse behöver vidareutvecklas. Verktyg för tidig förvarning, av exempelvis olja och algtoxiner, samt snabbare och bättre analysmetoder för smittämnen efterfrågas. Reningstekniker för kemiska hälsostörande ämnen och mer kunskap kring utmaningar och lösningar på hur kvaliteten kan bibehållas under distribution på ett hållbart sätt behövs. Vidareutveckling av system för datahantering, analys och styrning efterfrågas.

SVU välkomnar problemlösning och kunskapsbyggande projekt i hela kedjan från källa till produktion och distribution. Likaså välkomnas projekt som stärker Sveriges och VA-organisationernas förmåga att effektivt möta kraven i dricksvattendirektivet.

Tema: Hållbara och cirkulära samhällen

Metodutveckling behövs för affärsmodeller, tekniker, uppströmsarbete och åtgärder för att minska vårt klimatavtryck. Hur kan reningsgraden ökas utan att energianvändning och klimatpåverkan ökas. Resan mot det hållbara samhället går via en ökad grad av cirkularitet och resurseffektivitet. Behovs- och riskanalyser med hänsyn till recipient behöver utvecklas för bedömning av när mer avancerad rening behöver implementeras. Vilka flöden och delvattenströmmar kan eller bör hanteras separat; här behövs både mer kunskap om vad dessa flöden innehåller och anpassade reningstekniker.

Prissättningsmekanismer, affärsmodeller och hållbar hantering av restprodukter från både avloppsrening och dricksvattenproduktion behöver vidareutvecklas med fokus på nyttiggörande av resurser. Alternativ för ökad återanvändning av vatten, smartare hantering av vattenresursen och möjligheter för industriell symbios behöver utvecklas. Detta samtidigt som kunskapen om effekter på och behov av framtida anpassning av ledningsnät och distribution fördjupas. Mer kunskap om både befintliga och nya typer av material samt testmetoder för att bedöma eventuella hälsoeffekter efterfrågas.

Tema: Klimatanpassning

FFörändringar i klimatet medför konsekvenser på kort och lång sikt. Ett resilient samhälle har god förmåga att hantera och anpassa sig till både akuta händelser och förändring över tid. Konsekvenser och åtgärder för svensk VA behöver tydliggöras, så även samverkans- /planerings-/finansierings -/och beslutsprocesser för att säkerställa förändringar som behöver göras. SVU välkomnar sektorsövergripande samverkansprojekt där aktörer ansvariga för samhällsplanering samarbetar. Modeller för finansiering och ansvarsfördelning behöver utvecklas, likaså kostnadseffektiva lösningar på lokal och regionalnivå.

Uppföljning av klimatanpassningsåtgärder såväl som sammanställningar av nationell och internationell erfarenhet av både organisationsformer och tekniklösningar behövs.