Rapportering under och efter projekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rapportering under och efter projekt

Under projektets gång ska ni lämna in lägesrapporter. När projektet är färdigt ska det slutrapporteras via SVU:s rapportserie.

Under projektet

Kontraktsbestämmelserna anger hur ett projekt ska avrapporteras via lägesrapporter. Utvecklingsledaren sammanställer lägesrapporter och informerar SVU-kommittén.

Slutrapportering

Resultatet ska redovisas via SVU:s rapportserie, antingen som en SVU-rapport eller som en så kallad C-rapport. En C-rapport är en rapport, utgiven i en annan rapportserie, som blir sökbar och tillgänglig via Vattenbokhandeln. Delar av resultat, som beräkningsmodeller, checklistor, mallar och liknande, kan också göras tillgängligt via Vattenbokhandeln om det passar.

Rapporten ska följa SVU:s författaranvisningar och anvisningar för bibliografisk sida. Följande steg beskriver hur rapporten blir till.

Steg 1

Alla rapportutkast ska skickas till utvecklingsledaren för granskning. Därefter gör utvecklingsledaren en första preliminär granskning och värderar samtidigt om rapportutkastet håller för att granskas av berörda fackkommittéer och andra sakkunniga. Utvecklingsledaren kan i samråd med sekreteraren i berörd(a) fackkommitté(er) utse en granskare.

Steg 2

Utvecklingsledaren skickar utkastet på rapporten till granskarna. Granskarna får 3-4 arbetsveckor för granskning. Utvecklingsledaren tar in synpunkter om rapportutkasten från den eller de berörda fackkommittéerna.

Steg 3

Utvecklingsledaren sammanställer synpunkter och skickar till författarna.

Steg 4

Utvecklingsledaren kontrollerar att projektledarna har tagit tillräcklig hänsyn till de inlämnade synpunkterna och reviderat rapporten.

Steg 5

Efter godkännande skickar författaren rapporten för redaktionell bearbetning. Efter revidering går rapporten till layout.

Steg 6

Författare får korrekturexemplar från layout.

Steg 7

Författare lämnar synpunkter på korrektur. Synpunkterna bearbetas av layout.

Steg 8

Publicering.

Spridning av resultat

Nypublicerade rapporter skickas först ut till medlemmar som anmält sig till nyhetsbrevet SVU informerar. Tre månader efter publicering görs rapporten tillgänglig för alla via Svenskt Vattens webbshop Vattenbokhandeln.