Hoppa till huvudinnehåll

Våtmarker -ett kompletterande reningssteg till kommunala ARV

Våtmarker har sedan början av 1990-talet används som processteg i kommunal rening av avloppsvatten i Sverige. Dessa så kallade spillvattenvåtmarker (SVV) kan ses som ett fjärde reningssteg då de tillsammans med de traditionella processerna i verket medger mycket långt gående rening av avloppsvatten förutsatt att de utformas och dimensioneras rätt. Syftet med projektet är att höja kunskapsläget kring våtmarker som kompletterande reningssteg till kommunala avloppsreningsverk. Denna applikationen är särskilt intressant för små och medelstora tätorter varför kunskapen är särskilt viktig att sprida till medlemmarna i Svenskt Vatten. Målet är att ta fram en sammanställning av befintlig och ny kunskap kring användningen av våtmarker som ett reningssteg, samt rekommendationer för när detta är lämpligt. Resultaten presenteras i en SVU-rapport. Rapporten ska besvara ett antal frågeställningar kring avskiljning av kväve, fosfor, läkemedel. Rapporten ska även besvara frågeställningar kring drift- och underhållsbehov samt hur en våtmark fungerar vid bräddningar från avloppsreningsverket. Projektet delas upp i två huvudområden: 1. Sammanställa data från egenkontrollen genom att sammanställa: • befintliga reningsresultat från egenkontrollprogram som utförts i spillvattenvåtmarker sedan 90-talet, ta fram data på vilken avskiljning som kan förväntas med avseende på kväve, fosfor och organiskt material i spillvattenvåtmarker, tidigare utförda studier av spillvattenvåtmarker som visar möjliga reningsgrader för avskiljning av läkemedelsrester smittoämnen och mikroplast. • Studera befintlig litteratur om vilka processer som påverkar avskiljningen av undersökta ämnen. 2. Genom intervjuer med verksamhetsutövare och experter sammanställa erfarenheter om driftkostnader, om bräddningar från reningsverken till våtmarken, hur våtmarker nyttjas för driftoptimering.
Område:
Kanslibeslut
Projektnummer:
22-111
Projektledare:
Linus Halvarsson
Organisation Projektledare:
WRS AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
296 754 SEK
Projektets totala kostnad:
624 693 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-04-03