Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av VA-bolagens arbete med transienter

Ofrivilliga eller planerade driftförändringar av ventiler och pumpar initierar tryckvågor, kallade transienter, som utbreder sig i ledningsystem med följdrisker för bland annat brott och utmattning. Kunskapen om uppkomst av transienter i ledningssystem och deras effekter är inte ny utan belystes i en rapport på 1980-talet där flera kommuner uppgav exempel på skador som uppstått till följd av transienter. Under våren 2021 följdes denna rapport upp med en enkät som utformades med likartade frågor och skickades till sju större VA-bolag. Resultaten var väldigt likartade och det uppstår forfarande problem med ledningsbrott och läckor hos ledningsägarna till följd av transienter. I några fall uppstod tillbud med översvämmade tryckstegringsstationer, men även en olycka där driftpersonal träffats av en ventil som flög ut från rörsystemet. Resultaten från enkäten kommer presenteras i oktobernumret av tidsskriften Vatten. I syfte att reducera problemen med trycktransienter kommer en kartläggning ske av hur VA-organisationer arbetar med tryckslag. Projektet ska bedöma om det finns en organisatorisk tydlighet kring hur tryckslag ska hanteras eller om ansvaret vilar på den enskilde projektledaren, driftpersonalen etc. att på egen hand bedöma riskerna och föreslå åtgärder. En utvärdering kommer också att genomföras beträffande hur man säkerställer att information som framtagets i utredning- och projekteringsfasen överförs till driftpersonalen. Finns det tydliga underhållsplaner för trycklagsreducerande åtgärder, så man garanterar att de är i god kondition vid tillfället när kraftiga tryckslag sker. Utför VA-organisationerna orsaksbedömningar efter uppstådda läckor om dessa orsakats av tryckslag. Studien kommer presentera en gedigen genomlysning av kunskapen kring hydrauliska transienter inom VA-organisationer.
Område:
Rörnät, Dricksvatten
Projektnummer:
22-116
Projektledare:
Kristofer Kiste
Organisation Projektledare:
WSP Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
360 000 SEK
Projektets totala kostnad:
810 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-05-30