Utredning av styrenutsläpp: infodring med flexibelt foder - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utredning av styrenutsläpp: infodring med flexibelt foder

Styrenbaserade produkter används i stor utsträckning för renovering av dag- och spillvattenrör då det är kostnadseffektivt och hållbart framför allt i tätortsmiljöer och har en välkänd teknisk prestanda. Därför är det viktigt för svensk VA-industri att kvantifiera problemet med styren. Genom att förstå i vilka sammanhang styren utgör ett problem, och även i vilka fall det inte utgör ett problem, kan användandet av styrenbaserade produkter optimeras. Detta skulle då kunna leda till att drivkraften för att röra sig bort från styren, med avseende på urlakning och dess miljöpåverkan kan förändras/optimeras. Styrenutsläpp vid ett antal installationstillfällen kommer att undersökas med provtagning både före, under, och efter installation. Ambitionen är att undersöka installationer där olika härdningsmetoder använts, för att verifiera om, och hur mycket, härdningsmetoden påverkar urlakning av reststyren. Den första delen av projektet (AP1), handlar om att använda GC-MS metodiken och kvantifiera nedbrytningshastigheten av styren i avloppsvatten och dagvatten. Därefter, i AP2, kommer analysresultaten av vattenproverna och luftproverna från fält att jämföras med totalhalt av styren i de gjutna fodren för att se om där finns någon korrelation, och om det skiljer sig mellan de olika materialen. Parallellt med provtagning i fält, kommer RISE att genomföra labbstudier (AP3). Det innefattar exponering av flexibla foder producerade av samma recept och härdningsmetod som i fält, för att studera hur diffusion, urlakning och nedbrytning av styren påverkas av olika parametrar. Vattenleverantörer kommer att utvärdera mekaniska egenskaper och reststyren av prover taget både från fältet (AP2) och från labbförsöken i vattenrigg (AP3). En litteraturstudie (AP4) med kartläggning av de befintliga styrenfria formuleringarna kommer att göras där för- och nackdelar, samt jämförelse av beständighet och prestanda kartläggs. Projektadministration löper genom hela projekttiden (AP5).
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
21-104
Projektledare:
Love Pallon
Organisation Projektledare:
RIse Kimab AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
600 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 200 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-06-30