Hoppa till huvudinnehåll

Slamhygienisering – Kartläggning och utvärdering av tekniker

Det finns en osäkerhet kring vilka krav som kommer ställas på VA-verksamheterna i framtiden kring slamhygienisering, detta oavsett om slammet avsätts till annat än till jordbruksmark. Det finns tecken på att den hygieniseringsmetod som är vanligast idag, långtidslagring, kan komma att klassas som otillräcklig i framtiden.. Samtidigt saknas i Sverige uppdaterade rekommendationer om vilka hygieniseringsmetoder som är lämpliga och tillräckliga för kommunalt avloppsslam. Projektet sammanställer nationell och internationell kunskap på området och värderar befintliga tekniker utifrån en rad parametrar som är viktiga för VA-verksamheterna. Arbetet sker i nära samarbete med behovsägarna. Projektet kommer också, utöver litteratursökningar, att ta tillvara på kunskap från ett annat projekt lett av RISE som tar fram rekommenderade standardmetoder för hygienisering av stall- och biogödsel på biogasanläggningar. Genom projektgruppens sammansättning säkerställs att relevant kunskap inom såväl slamhantering, VA-verksamhet och mikrobiologi finns i projektgruppen. Dessutom knyts experter på hygieniseringsteknik till referensgruppen. Den insamlade kunskapen som sammanställs tillsammans med prioriteringsgrunderna identifierade tillsammans med behovsägarna ämnar ge ett tydligt och transparent underlag för VA-verksamheters metodval gällande hygienisering av avloppsslam.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
22-102
Projektledare:
Elin Kusoffsky
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
385 629 SEK
Projektets totala kostnad:
772 629 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-11-15