Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten

Oljespill i avloppsvattnet är ett återkommande problem för reningsverken att hantera. Om olja kommer in i reningsverken slås biobädden ut, något som tar lång tid att återställa och därmed orsakar stora kostnader i både pengar och miljöpåverkan för reningsverken och kommunerna. Ett sensorssystem som kan detektera oljespill i pumphusen uppströms från reningsverken skulle kunna larma och stänga av pumparna så att det oljekontaminerade avloppsvattnet inte kommer fram till reningsverket, utan i stället omhändertas som farligt avfall direkt från pumphuset. Inom ramen för detta projekt kommer olika sensortekniker testas och jämföras för att utvärdera om de kan detektera olja i ett normalt smutsigt avloppsvatten och om de har förutsättningar för att kunna sitta installerade i ett pumphus och mäta i realtid utan större underhåll. Fokus ligger på snabb indikation och åtgärd på oljespill, inte bestämning av oljehalter och oljetyper. Ytterligare parametrar som vägs in i bedömningen är kostnad, robusthet och behov av underhåll. Förutom att några kommersiella sensorer planeras köpas in och testas, kommer två av RISE egenutvecklade tekniker, ultraviolett fluorescens (UVF) och impedansspektrometri, att utvärderas. Dessa två tekniker har i tidigare projekt visat lovande resultat för att mäta olja i råvatten respektive kvalitet på processvatten och har dessutom potential att göras både billiga och lätta att integrera i ett uppkopplat övervakningssystem. Alla sensortekniker kommer testas i RISE testbädd med riktigt kommunalt avloppsvatten och sedan utvärderas gällande installation under verkliga förhållanden i pumphus. Målet med projektet är att hitta den bästa tekniken att ta vidare till en prototyp i en kommande produktifieringsfas. Arbetet sker i samverkan mellan forskningsinstitutet RISE och de två behovsägarna Borås Energi och Miljö och Tekniska Verken i Kiruna. Projektresultatet kommer därför vara direkt förankrat i aktuella problemställningar för den kommunala avloppsreningen.
Område:
Rörnät, Avlopp
Projektnummer:
21-114
Projektledare:
Kristina Fogel
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
579 105 SEK
Projektets totala kostnad:
1 155 705 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-12-14