Erfarenheter från arbetet med vattentjänstplaner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Erfarenheter från arbetet med vattentjänstplaner

Första januari 2023 trädde en ny bestämmelse i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) om krav på vattentjänstplaner i kraft. Kravet ska tillämpas efter den 31 december 2023. Det innebar att alla Sveriges kommuner under 2023 skulle ta fram en vattentjänstplan som beskriver utvecklingen av de allmänna vattentjänsterna i kommunen, i enlighet med §6a i LAV. I enlighet med bestämmelsen har kommunerna påbörjat arbetet med att ta fram vattentjänstplaner under 2023 men arbetet har kommit olika långt. Vissa kommuner bedriver arbetet utifrån befintlig VA-plan, medan andra kommuner inte hade någon aktuell VA-plan eller i vissa fall ingen VA-plan alls. I vissa kommuner driver planenheten arbetet parallellt med ÖP-processen medan det i andra kommuner hanteras främst av VA-organisationen. Sammanfattningsvis ser det väldigt olika ut både hur arbetet har organiserats och hur vattentjänstplanerna har utformats samt vad de innehåller. I det aktuella projektet är syftet samla in och utvärdera erfarenheter från arbetet med vattentjänstplaner och genom detta ge tips och stöd till nästa revidering. Målet med projektet är att undersöka om det finns ett behov av ytterligare stöd i processen att ta fram en vattentjänstplan. Detta görs genom att: - Beskriva hur olika kommuner har arbetat med vattentjänstplaner, vad planen omfattat, samt för och nackdelar med arbetssätten. - Beskriva vad olika kommuners vattentjänstplaner har omfattat och hur de skiljer sig åt. - Identifiera vilka svårigheter kommunerna upplevt i arbetet. - Identifiera hur många och vilken typ av synpunkter som inkommit i samråd och utställning och hur dessa tagits om hand. - Ge råd och tips inför kommande revideringar. - Identifiera vad en framtida vägledning behöver ta upp för att vara ett stöd i arbetet.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
24-109
Projektledare:
Marie Albinsson
Organisation Projektledare:
Ecoloop AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
302 500 SEK
Projektets totala kostnad:
621 850 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-10-30