Forskningskluster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Forskningskluster

Svenskt Vattens FoU-satsningar har som mål att säkra medlemmarnas kompetens- och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Därför stöttar SVU fyra forsknings- och utbildningskluster. Dessutom anordnas Vattenforskarskolan, kompetensfördjupning för både doktorander och yrkesverksamma.

VA-forskning vid högskolor

SVU stöttar fyra forskningskluster, vart och ett med sin egen huvudinriktning. De fyra klustren är samarbeten mellan olika högskolor, universitet, kommuner, VA-organisationer, företag och forskningsinstitut. Läs mer om vilken forskning som pågår på klustrens respektive hemsida.

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet.

DRICKS är för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran.

VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige.

VA-kluster Mälardalen förenar forskare och VA-organisationer kring forskning inom resurseffektiv avlopps- och slamhantering.

Vattenforskarskolan

Kvalificerad vidareutbildning för dig som är verksam i branschen. Du har möjlighet att delta i kurserna utan att göra samma omfattande examination som forskarstudenterna. Här hittar du kurserna.