Hoppa till huvudinnehåll

Så jobbar vi med forskning (SVU)

Svenskt vatten stödjer forskning, innovation och utveckling genom Svenskt Vatten utveckling (SVU). SVU är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik. Det är mest inriktat mot tillämpad forskning och utveckling, som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar.

Svenskt Vatten Utveckling främjar insatser för utveckling och tillämpad forskning som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. SVU kan också starta och driva angelägna utredningar. Utvecklingsverksamhet som stöds bör kunna tillämpas operativt inom 5 år.

SVU verkar för att

  • sprida erfarenheter från medlemmarnas forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt,
  •  samla in medlemmarnas behov av nya forsknings-, utvecklings- och utredningsuppdrag samt
  • stimulera medlemmarna till gemensamt finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Syftet med utvecklingsinsatserna är att främja utvecklingen av ny kunskap och sprida ny kunskap till medlemmarna. Detta ska i sin tur förhoppningsvis utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar.

Säkrar kompetensen för framtiden

För att VA-branschen ska kunna rekrytera välutbildade personer måste detta ske genom att god utbildning med bas i god forskning utvecklas vid högskolorna. SVU ger därför medel för programsatsningar vid högskolor och universitet. Satsningen på projektprogram är tänkt att bidra till att utveckla kompetenscentra vid olika högskolor och universitet.

Svenskt Vatten har varit med och tagit fram Vattenvisionen - en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Vattenvisionen ska skapa förutsättningar för hållbara lösningar på svenska och globala vattenutmaningar, öka möjligheterna för EU-finansiering och bidra till att öka svenska företags exportmöjligheter.

Vattenvisionen etappmål 2030

Ta del av resultaten

Resultat från SVU-projekt redovisas bland annat via Svenskt Vatten Utveckling. Våra medlemmar får exklusiv förhandsvisning av rapporterna i tre månader. Du räknas som Svenskt Vatten-medlem om du har en medlems e-postadress. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla genom Vattenbokhandeln 

Så fördelas medlen

De medel som Svenskt Vatten Utveckling disponerar har betalats in av medlemmarna i Svenskt Vatten, det vill säga de kommunala VA-organisationerna. SVU:s medel för forskning och utveckling ska fördelas enligt följande:

  • medel till programsatsningar på högskolor och universitet/"kluster": upp till 50 % av medlen
  • riktade utlysningar eller insatser för angelägna kunskapsbehov, upp till 10% av medlen
  • medel till övriga projekt inom områden som redovisas i "Forskning och utveckling som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling"

FoU-avgiften 2020 är 2,14 kronor per kommuninvånare och år.