Rapporter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de tillgängliga för alla i Vattenbokhandeln. Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl.

Senaste rapporter

Följande rapporter är de senaste som har skickats till våra medlemmar. 

2024-06, Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk 

Lustgasutsläpp från kväverening har sedan länge identifierats som den viktigaste källan till avloppsreningsverkens klimatpåverkan. Ändå görs relativt få mätningar av lustgas vid svenska avloppsreningsverk. Det finns inga krav på mätningar och inte heller några enkla mätmetoder. Rapporten fokuserar på två nya robusta och relativt billiga mättekniker som i framtiden kan ge enklare och kontinuerlig mätning av lustgasemissioner. Den redovisar också lustgasmätningar som gjorts i en pilot- och en fullskaleanläggning för att kvantifiera lustgasutsläpp från biologiska reningsprocesser i kallt klimat med och utan kväverening. Rapporten blir tillgänglig i slutet av juni. 

2024-05, Slamspridning på åkermark – PFAS i slam, jord, gröda och mask 

PFAS är en grupp av tusentals kemikalier som kännetecknas av att de är eller kan brytas ner till mycket motståndskraftiga (persistenta) ämnen i naturen. Rapporten beskriver en undersökning av PFAS i avloppsslam, jord, daggmask och gröda från åkermark gödslad med slam sedan 1981. Slammet visade sig vara en spridningsväg till åkermarken eftersom det fanns ett samband mellan ökad halt PFAS i jorden och mängden slam som spridits. Studien visar att slamspridning har betydelse för koncentrationen av PFAS i jord och daggmask på lång sikt men att ackumulering i höstvete inte kunde fastslås. Rapporten blir tillgänglig i slutet av juni. 

2024-04, Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten

Finns det någon sensorteknik som kan detektera olja i spillvatten, som till skillnad från dricksvatten innehåller många olika organiska föreningar? Projektet har testat dels fluorescenssensorer, dels en elektrokemisk sensor, en impedanssensor. Det visade sig att båda sensorteknikerna kan detektera olja i spillvatten, men att de skiljer sig när det gäller biobaserad RME-olja (rapsmetylester). Rapporten blir tillgänglig i av juni. 

2024-03, Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA

Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät är en mycket viktig metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för kostsamma skador och störningar och för att säkra funktionen under lång tid. Svenskt Vatten har via sina publikationer P78 och P79 lagt fast en branschstandard för täthetsprovning av trycksatta rör och markförlagda rörsystem av plast och metalliska material. Men med dagens metodik för täthetsprovning finns det risk att livslängden minskar och ledningsnätet skadas, främst för plaströr. Rapporten blir tillgänglig i början av maj. 

2024-02, Klimatanpassning av vatten- och avloppssystemen – dagens kunskap och forskningsbehov

Klimatförändringarna förväntas öka frekvensen av extrema väderhändelser, och hela samhället måste klimatanpassas. Förebyggande åtgärder behövs för att vattnet ska få plats i staden och för att säkerställa rent dricksvatten. Rapporten tar upp bland annat ansvarsfördelning, finansiering och forskningsbehov. Den ingår i ett större sammanhang inom Svenskt Vattens arbete med bland annat policypåverkan. Rapporten blir tillgänglig mot slutet av april.

2024-01, Spillvattenvåtmarker som del i kommunal avloppsrening 

Spillvattenvåtmarker har använts i Sverige sedan början av 1990-talet som reningssteg i kommunal rening av avloppsvatten. De har framgångsrikt minskat belastningen av näringsämnen på recipienterna. I rapporten sammanställs befintlig kunskap tillsammans med en analys av data från 2010 till 2022. Resultaten visar att våtmarker reducerar näringsämnen och har potential att reducera mikroföroreningar. Rapporten blir tillgänglig mot slutet av april.

2023-14, Rättvisa och skälighet – om olika sätt att fördela kostnaderna för VA

Projektet har undersökt vad en rättvis och skälig fördelning av kostnaden för vatten och avlopp (VA) kan vara i ett svenskt sammanhang. Författaren har intervjuat personer i VA-branschen, studerat centrala dokument och tillämpat praktiskfilosofiska och politiska teorier. Resultaten visar att det i dag används en rad olika principer för att avgöra vad som är en rättvis och skälig fördelning av VA-kostnaderna. Projektet har också identifierat ett antal principer som skulle kunna användas i stället för eller som komplement till de nuvarande principerna. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-13, Vattenbesparing och kommunikation. Erfarenheter från pilotförsök i fyra kommuner 

Hur kan man åstadkomma bestående beteendeförändringar när det gäller vattenanvändning med hjälp av kommunikation i kombination med riktade åtgärder? Projektet följde vattenanvändningen i hushåll i fyra kommuner under sommaren 2022 med hjälp av fjärravlästa vattenmätare. Kommunerna kunde testa effekten av kommunikationsinsatser. Hushållens attityder till vattenanvändning och vattenbesparing undersöktes också. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-12, Slamhygienisering – kartläggning och utvärdering av tekniker

Rapporten presenterar en kartläggning av potentiella tekniker för slamhygienisering baserat på en litteraturstudie. För tekniker med hög teknisk mognad och tillräckligt underlag för bedömning av hygieniseringseffekt har projektet utvärderat aspekter som är relevanta för svenska avloppsreningsverk. Valet av teknik är högst specifikt för varje reningsverk. Rapporten ger ett underlag som kan användas när det ska fattas beslut om hygieniseringsmetod. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-11, Styrenutsläpp i avloppsvatten vid installation av flexibla foder

Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I rapporten undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar. Styrenfria flexibla foder baserade på akrylater är ett alternativ till styrenbaserade flexibla foder. Projektet har dokumenterat tre olika installationer av styrenfria produkter som numera finns på marknaden. Mer forskning behövs innan mätdata kan omvandlas till upphandlingskrav. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-10, Digital Manual − digitalisering av driftinstruktioner för VA

Hur ofta används driftinstruktioner och hur tillgängliga är de i det dagliga arbetet vid svenska VA-anläggningar? Går det att utforma driftinstruktioner utifrån användarperspektivet och utnyttja digitala verktyg för att öka tillgängligheten? Genom nära samarbete med kommunala VA-verksamheter och kompetenser inom användarvänlig design, VA-teknik, IT och digitalisering har det tagits fram en modell för utformning av digitala driftinstruktioner. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-09, Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Kan pedagogiska verksamheter i samhället skapa intresse hos ungdomar så att de väljer att arbeta med vattenfrågor i framtiden? Projektet undersökte utställningen Den hållbara staden på Kretseum i Malmö och Sydvattens kurs Tänk H2O! vid sjön Bolmen i Småland. Bland de positiva effekterna hos eleverna fanns ökad tilltro till den egna kompetensen på området, ökad känsla av att passa in socialt på området, och ökat intresse för vissa jobb inom VA. Rapporten avslutas med några förslag för ökade och mer beständiga effekter av pedagogisk verksamhet på den framtida kompetensförsörjningen. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-08, MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk

Under nio år (2013–2022) har membranbioreaktorteknik (MBR) för rening av avloppsvatten utvärderats i pilotförsök vid FoU-anläggningen på Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm − inför fullskaleimplementering vid Henriksdals avloppsreningsverk där en av sju fullskalelinjer är i drift. Rapporten sammanfattar erfarenheter, utmaningar och möjligheter med tekniken. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-07, Förändring av BQI för bottenfauna vid utsläpp från avloppsreningsverk

Undersökning av lokal påverkan på bottenfauna vid nio avloppsreningsverk längs Norrlandskusten. Rapporten beskriver hur bottenfauna påverkas lokalt av utsläpp från nio olika avloppsreningsverk längs Norrlandskusten. Påverkan på bottenfaunan definieras som en förändring av indexet BQI. Studien beskriver hur BQI förändras med ökande avstånd från reningsverken, och vilka faktorer som är viktiga för att förklara påverkan på bottenfaunan. För fyra av de undersökta reningsverken ökade bottenfaunans status med ökande avstånd. För resterande fem reningsverk fanns ingen mätbar påverkan för kvalitetsfaktorn bottenfauna. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-06, Beslutsstöd för tillskottsvatten. Verktyg för vattenbalans, nulägesanalys och åtgärdsvärdering

Ett beslutsstöd för hantering av tillskottsvatten har tagits fram. Det består av tre verktyg som är utvecklade i kalkylbladsfiler i Microsoft Excel: för vattenbalans, för nulägesanalys och för åtgärdsvärdering. Till verktygen finns en manual som presenteras i SVU-rapporten. Syftet är att ge svenska VA-organisationer ett stöd och en struktur för arbetet med tillskottsvatten. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-05, Kemisk fällning – en möjlig reningsprocess för dagvatten

I den här studien undersöktes hur väl en reningsprocess med kemisk fällning fungerar på förorenat dagvatten. Studien baserades på laboratorietester där insamlat dagvatten testades under kontrollerade förhållanden. De viktigaste resultaten var att en mycket hög reningsgrad med låg variation uppnåddes för både metallföroreningar och organiska föroreningar. Kemisk fällning hade också en tydlig effekt på mycket mindre partiklar än vad sedimentering hade. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.