Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de i vår webbshop (Vattenbokhandeln). Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl.

Senaste rapporter

Följande rapporter är de senaste som har skickats till våra medlemmar.

2021-10, Typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten

Mekaniska egenskaper, åldringsbeständighet och reparerbarhet. I brist på tydliga svenska myndighetskrav arbetar 5T-projektet med att få fram ett tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten. Projektet har tagit fram generella riktlinjer för certifiering av mekaniska egenskaper hos produkter som VA-organisationerna behöver i sina anläggningar för att dessa ska uppnå livslängden minst 100 år. Rapporten blir tillgänglig för alla i mitten av september.

2021-09, Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse

Tillförsel av rötslam till åkermark ger betydande kolinlagring i marken och bidrar därmed till minskade växthusgaser i atmosfären. Rapporten redovisar beräkningar av den betydelse som slamspridning kan ha under olika klimatbetingelser. Den visar också hur mycket kol som har lagrats in i de försök som har bedrivits i Skåne sedan 1981. Rapporten blir tillgänglig för alla i mitten av september.

2021-08, WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

Hur ska beslutsfattare kunna avgöra om en åtgärd för dricksvattenförsörjning är mer eller mindre hållbar än en annan åtgärd med tanke på tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter? Projektet har utvecklat beslutsstödsverktyget WISER som kan ge strukturerad och transparent vägledning vid åtgärdsprioritering och beslut. Syftet är att identifiera de mest ändamålsenliga, resurseffektiva och hållbara lösningarna. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av augusti.

2021-07, Vad har hänt med vårt dricksvatten på 30 år?

Vatten som buteljerades under 1990-talet från fem vattenverk i Sverige har jämförts med nytagna prover från samma vattenverk. Forskarna använde fyra olika metoder som visar biologiska effekter av även låga halter kemiska ämnen, metoder som är värdefulla för det fortlöpande arbetet med att säkerställa hög dricksvattenkvalitet. Analysen indikerar att vattenkvaliteten i samtliga fall har förbättrats sedan 1990-talet. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av augusti.

2021-06, Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar 

Kan bergkross ersätta naturgrus som filtermaterial i markbäddar för kommunal avloppsvattenrening? Materialen har jämförts i ett försök vid Sörfjärdens avloppsreningsverk i Nordanstigs kommun, där man har mätt vattengenomsläpplighet och reduktion av smittämnen, organiska ämnen, partiklar, kväve och fosfor. Resultaten ser lovande ut, men förutsättningen är att det går att ta fram bergkrossmaterial med lämplig kornstorleksfördelning. Rapporten blir tillgänglig för alla i mitten av augusti.

2021-05, Biologisk förbehandling på ledningsnätet. En förstudie av ett nytt koncept 

Avloppsledningsnätet kan användas på annat sätt än för bara vattentransport. Biologisk förbehandling på ledningsnätet är en ny metod för att utnyttja ledningsvolymer för reduktion av organiskt material och kväve. Det centrala reningsverket avlastas samtidigt som uppkomsten av svavelväte förebyggs utan kemikalietillsats. Två praktikfall har beskrivits och kostnadsuppskattats. Metoden förväntas kunna ge besparingar för VA-organisationerna. 
Rapporten blir tillgänglig för alla i början av augusti.

2021-04, Visual Water. En visualiseringsplattform för dagvatten- och skyfallsplanering i ett klimat under förändring

Visual Water är en interaktiv webbaserad visualiseringsplattform som syftar till att stötta svenska kommuner i arbetet för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering. Plattformen är utformad för att svara mot centrala utmaningar som lyfts av svenska dagvattenaktörer som befinner sig i skiftet bort från de rörbundna nätverksidealen för avledning av dagvatten och strävar efter en högre grad av grön-blå och öppna lösningar i stadsmiljön. Rapporten blir tillgänglig för alla i början av augusti

2021-03, Samverkan 2.0. Hinder och möjligheter för bildande av regionala samverkansorganisationer

För att de kommunala VA-organisationerna ska klara sina uppgifter i framtiden är det en fördel om de samverkar. Men vad händer i en gemensam organisation efter några år? Vad är nästa steg i samverkan? Är nästa steg en regionalisering eller en fördjupning av samverkan i form av gemensamma investeringar? Projektet har undersökt möjligheterna och hindren för utveckling och fördjupning av samverkan inom ramen för en gemensam organisation. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-02, Mikroföroreningar i avloppsreningsverk med membranteknik

Jämförelse med konventionellt reningsverk och bedömning av recipientpåverkan. Vad händer med olika typer av mikroföroreningar i de olika reningsstegen i ett avloppsreningsverk med membranteknik jämfört med ett konventionellt avloppsreningsverk? Projektets resultat var i stort sett likvärdiga för de två processerna. Riskbedömning för recipienten utanför Henriksdals reningsverk visade att det krävs ytterligare reningssteg utöver membran för att ta bort mikroföroreningar till önskade nivåer. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2021-01, Återvinning av fosfor från avloppsslam genom samförbränning. Hållfasthet och sammansättning hos askresten

Projektet visar att det vid förbränning av avloppsslam går att separera fosfor från de flesta tungmetaller. Fosfor hittas i de grövre askfraktionerna medan tungmetaller avgår till gasfasen. Genom samförbränning med kaliumrik biomassa, i detta fall vetehalm och solrosfröskal, fick man mer växttillgängliga fosfater än de som bildas vid förbränning av enbart slam. För bästa resultat bör slam och biomassa sammanfogas i pellets, briketter eller granuler. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.