Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de i vår webbshop (Vattenbokhandeln). Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl.

Senaste rapporter

Följande rapporter är de senaste som har skickats till våra medlemmar.  

2021-19, Värdet av vattenförsörjning. En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen

ur påverkas företag i olika branscher vid avbrott i vattenförsörjningen? Projektet har samlat in information från drygt 1 400 svenska företag. Baserat på enkätsvaren har resiliensfaktorer beräknats för 35 näringsgrenar. Faktorerna ger ett mått på hur stor andel av företagens verksamhet som kan upprätthållas vid avbrott. De kan användas exempelvis för att beräkna avbrottsrisker och uppskatta nyttor av riskreducerande åtgärder. De ger också underlag för fördjupad dialog mellan dricksvattenproducenter och företag. Rapporten blir tillgänglig för alla i mitten av januari 2022.

2021-18, Hydraulisk analys av lokal dagvattenhantering. Underlag till reglering i ABVA

Många VA-huvudmän har en utmaning i att hantera dels ökade mängder dagvatten på grund av förtätning och förändrat klimat, dels ökade reningskrav på dagvatten. För att lösa detta krävs det troligen en gemensam insats från VA-huvudmän och fastighetsägare. Rapporten redovisar hur dagvattenflödena påverkas om det ställs nya krav på fastighetsägare. Den utgör underlag till en samhällsekonomisk analys av hur ansvaret bäst fördelas. Rapporten blir tillgänglig för alla i början av januari 2022.

2021-17, QMRA-verktyget – utbildningsmaterial och Wiki

QMRA-verktyget har stora fördelar när det gäller att analysera mikrobiologiska hälsorisker i dricksvattenproduktionen. Ändå är det få svenska vattenverk som använder det. För att öka användbarheten har en del justeringar gjorts och verktyget har översatts till svenska. En svensk QMRA-Wiki har skapats och ett utbildningsmaterial har tagits fram för att underlätta för kursledare. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av december 2021/början av januari 2022.

2021-16, Planering för brand- och släckvatten. Erfarenheter från några kommuner

Kommunerna behöver utveckla en sammanhållen planering för brand- och släckvattenhantering där brandskydd, miljöskydd och säker dricksvattenförsörjning tillgodoses. Deltagarna i projektet efterlyste en mer strukturerad planering kring brand- och släckvatten med tydligare ansvarsfördelning. Rapporten ger förslag till struktur för en sammanhållen brand- och släckvattenplan. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av december 2021/början av januari 2022.

2021-15, Nanoteknik i vattenrening. En genomgång av nanoteknik som används inom råvatten- och avloppsvattenrening

Rapporten går igenom de senaste framstegen inom nanoteknik för råvatten- och avloppsvattenrening. Den granskar tillämpningarna utifrån deras funktion i olika behandlingsprocesser: adsorption, membranfiltrering, fotokatalys och desinfektion. Före fullskalig implementering av nanoteknik inom vattenrening behövs det fler studier i pilotskala i verkliga förhållanden, och det måste bedömas hur nanopartiklarna påverkar människor och miljö. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av december.

2021-14, Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder

Flexibla foder är den mest använda metoden för renovering av avloppsledningar i Sverige. Tekniken är ett viktigt inslag för ökad ledningsförnyelse eftersom ledningsnätet börjar bli ålderstiget. Schaktfri ledningsrenovering genom platshärdade flexibla foder är en kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig metod. Projektet har provat upp till 25 år gamla driftsatta rördelar. Rapporten beskriver resultaten, och ger förslag och exempel på metoder för kvalitetssäkring samt råd för upphandling. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av december.

2021-13, Riktlinjer för modellering av trycksatta vatten- och avloppssystem

En modell är en förenklad bild av verkligheten. Rapporten ska vara en hjälp för VA-huvudmännen när de beställer eller upphandlar hydrauliska modeller för trycksatta VA-system, och den ska fungera som en handbok för personer som bygger upp och arbetar med modellerna. Syftet är att höja standarden, ge riktlinjer och skapa en gemensam grund för alla som arbetar med hydraulisk modellering.  Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av november.

2021-12, Spårning av råvattenursprung i vattentäkter. Analystekniker och tolkningsverktyg

Rapporten beskriver hur miljöforensik kan tillämpas vid dricksvattentäkter för att spåra ursprunget till vatten och föroreningar. I studien kombinerades screening- och isotopanalyser för att spåra vattenkvalitetsförändringar kopplade till havsvattenintrång och ytvatteninfiltration i vattentäkter. För att underlätta tolkningen av data behöver det också utvecklas ett tolkningsverktyg. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av november.

2021-11, Tillgångsförvaltning för svenska VA-organisationer. Omvärldsanalys och test

Det ligger stora värden i anläggningstillgångar för vatten och avlopp som behöver vårdas för kommande generationer. Nödvändiga reinvesteringar och nya krav innebär ökade investeringsbehov, vilket kommer att kräva strategiska prioriteringar. Projektet har undersökt om den modell som kallas tillgångsförvaltning kan vara ett framgångsrikt arbetssätt. Slutsatsen är att metoden skulle vara till stor nytta för samtliga svenska VA-organisationer. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-10, Typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten

Mekaniska egenskaper, åldringsbeständighet och reparerbarhet. I brist på tydliga svenska myndighetskrav arbetar 5T-projektet med att få fram ett tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten. Projektet har tagit fram generella riktlinjer för certifiering av mekaniska egenskaper hos produkter som VA-organisationerna behöver i sina anläggningar för att dessa ska uppnå livslängden minst 100 år. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-09, Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse

Tillförsel av rötslam till åkermark ger betydande kolinlagring i marken och bidrar därmed till minskade växthusgaser i atmosfären. Rapporten redovisar beräkningar av den betydelse som slamspridning kan ha under olika klimatbetingelser. Den visar också hur mycket kol som har lagrats in i de försök som har bedrivits i Skåne sedan 1981. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2021-08, WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

Hur ska beslutsfattare kunna avgöra om en åtgärd för dricksvattenförsörjning är mer eller mindre hållbar än en annan åtgärd med tanke på tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter? Projektet har utvecklat beslutsstödsverktyget WISER som kan ge strukturerad och transparent vägledning vid åtgärdsprioritering och beslut. Syftet är att identifiera de mest ändamålsenliga, resurseffektiva och hållbara lösningarna. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-07, Vad har hänt med vårt dricksvatten på 30 år?

Vatten som buteljerades under 1990-talet från fem vattenverk i Sverige har jämförts med nytagna prover från samma vattenverk. Forskarna använde fyra olika metoder som visar biologiska effekter av även låga halter kemiska ämnen, metoder som är värdefulla för det fortlöpande arbetet med att säkerställa hög dricksvattenkvalitet. Analysen indikerar att vattenkvaliteten i samtliga fall har förbättrats sedan 1990-talet. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2021-06, Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar 

Kan bergkross ersätta naturgrus som filtermaterial i markbäddar för kommunal avloppsvattenrening? Materialen har jämförts i ett försök vid Sörfjärdens avloppsreningsverk i Nordanstigs kommun, där man har mätt vattengenomsläpplighet och reduktion av smittämnen, organiska ämnen, partiklar, kväve och fosfor. Resultaten ser lovande ut, men förutsättningen är att det går att ta fram bergkrossmaterial med lämplig kornstorleksfördelning. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-05, Biologisk förbehandling på ledningsnätet. En förstudie av ett nytt koncept 

Avloppsledningsnätet kan användas på annat sätt än för bara vattentransport. Biologisk förbehandling på ledningsnätet är en ny metod för att utnyttja ledningsvolymer för reduktion av organiskt material och kväve. Det centrala reningsverket avlastas samtidigt som uppkomsten av svavelväte förebyggs utan kemikalietillsats. Två praktikfall har beskrivits och kostnadsuppskattats. Metoden förväntas kunna ge besparingar för VA-organisationernaLadda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2021-04, Visual Water. En visualiseringsplattform för dagvatten- och skyfallsplanering i ett klimat under förändring

Visual Water är en interaktiv webbaserad visualiseringsplattform som syftar till att stötta svenska kommuner i arbetet för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering. Plattformen är utformad för att svara mot centrala utmaningar som lyfts av svenska dagvattenaktörer som befinner sig i skiftet bort från de rörbundna nätverksidealen för avledning av dagvatten och strävar efter en högre grad av grön-blå och öppna lösningar i stadsmiljön. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2021-03, Samverkan 2.0. Hinder och möjligheter för bildande av regionala samverkansorganisationer

För att de kommunala VA-organisationerna ska klara sina uppgifter i framtiden är det en fördel om de samverkar. Men vad händer i en gemensam organisation efter några år? Vad är nästa steg i samverkan? Är nästa steg en regionalisering eller en fördjupning av samverkan i form av gemensamma investeringar? Projektet har undersökt möjligheterna och hindren för utveckling och fördjupning av samverkan inom ramen för en gemensam organisation. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.