Rapporter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de tillgängliga för alla i Vattenbokhandeln. Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl.

Senaste rapporter

Följande rapporter är de senaste som har skickats till våra medlemmar. 

2023-14, Rättvisa och skälighet – om olika sätt att fördela kostnaderna för VA

Projektet har undersökt vad en rättvis och skälig fördelning av kostnaden för vatten och avlopp (VA) kan vara i ett svenskt sammanhang. Författaren har intervjuat personer i VA-branschen, studerat centrala dokument och tillämpat praktiskfilosofiska och politiska teorier. Resultaten visar att det i dag används en rad olika principer för att avgöra vad som är en rättvis och skälig fördelning av VA-kostnaderna. Projektet har också identifierat ett antal principer som skulle kunna användas i stället för eller som komplement till de nuvarande principerna. Rapporten blir tillgänglig mot slutet av februari 2024. 

2023-13, Vattenbesparing och kommunikation. Erfarenheter från pilotförsök i fyra kommuner 

Hur kan man åstadkomma bestående beteendeförändringar när det gäller vattenanvändning med hjälp av kommunikation i kombination med riktade åtgärder? Projektet följde vattenanvändningen i hushåll i fyra kommuner under sommaren 2022 med hjälp av fjärravlästa vattenmätare. Kommunerna kunde testa effekten av kommunikationsinsatser. Hushållens attityder till vattenanvändning och vattenbesparing undersöktes också. Rapporten blir tillgänglig runt mitten av februari 2024. 

2023-12, Slamhygienisering – kartläggning och utvärdering av tekniker

Rapporten presenterar en kartläggning av potentiella tekniker för slamhygienisering baserat på en litteraturstudie. För tekniker med hög teknisk mognad och tillräckligt underlag för bedömning av hygieniseringseffekt har projektet utvärderat aspekter som är relevanta för svenska avloppsreningsverk. Valet av teknik är högst specifikt för varje reningsverk. Rapporten ger ett underlag som kan användas när det ska fattas beslut om hygieniseringsmetod. Rapporten blir tillgänglig i början av februari 2024.

2023-11, Styrenutsläpp i avloppsvatten vid installation av flexibla foder

Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I rapporten undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar. Styrenfria flexibla foder baserade på akrylater är ett alternativ till styrenbaserade flexibla foder. Projektet har dokumenterat tre olika installationer av styrenfria produkter som numera finns på marknaden. Mer forskning behövs innan mätdata kan omvandlas till upphandlingskrav. Rapporten blir tillgänglig i början av januari 2024.

2023-10, Digital Manual − digitalisering av driftinstruktioner för VA

Hur ofta används driftinstruktioner och hur tillgängliga är de i det dagliga arbetet vid svenska VA-anläggningar? Går det att utforma driftinstruktioner utifrån användarperspektivet och utnyttja digitala verktyg för att öka tillgängligheten? Genom nära samarbete med kommunala VA-verksamheter och kompetenser inom användarvänlig design, VA-teknik, IT och digitalisering har det tagits fram en modell för utformning av digitala driftinstruktioner. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-09, Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Kan pedagogiska verksamheter i samhället skapa intresse hos ungdomar så att de väljer att arbeta med vattenfrågor i framtiden? Projektet undersökte utställningen Den hållbara staden på Kretseum i Malmö och Sydvattens kurs Tänk H2O! vid sjön Bolmen i Småland. Bland de positiva effekterna hos eleverna fanns ökad tilltro till den egna kompetensen på området, ökad känsla av att passa in socialt på området, och ökat intresse för vissa jobb inom VA. Rapporten avslutas med några förslag för ökade och mer beständiga effekter av pedagogisk verksamhet på den framtida kompetensförsörjningen. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-08, MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk

Under nio år (2013–2022) har membranbioreaktorteknik (MBR) för rening av avloppsvatten utvärderats i pilotförsök vid FoU-anläggningen på Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm − inför fullskaleimplementering vid Henriksdals avloppsreningsverk där en av sju fullskalelinjer är i drift. Rapporten sammanfattar erfarenheter, utmaningar och möjligheter med tekniken. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-07, Förändring av BQI för bottenfauna vid utsläpp från avloppsreningsverk

Undersökning av lokal påverkan på bottenfauna vid nio avloppsreningsverk längs Norrlandskusten. Rapporten beskriver hur bottenfauna påverkas lokalt av utsläpp från nio olika avloppsreningsverk längs Norrlandskusten. Påverkan på bottenfaunan definieras som en förändring av indexet BQI. Studien beskriver hur BQI förändras med ökande avstånd från reningsverken, och vilka faktorer som är viktiga för att förklara påverkan på bottenfaunan. För fyra av de undersökta reningsverken ökade bottenfaunans status med ökande avstånd. För resterande fem reningsverk fanns ingen mätbar påverkan för kvalitetsfaktorn bottenfauna. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-06, Beslutsstöd för tillskottsvatten. Verktyg för vattenbalans, nulägesanalys och åtgärdsvärdering

Ett beslutsstöd för hantering av tillskottsvatten har tagits fram. Det består av tre verktyg som är utvecklade i kalkylbladsfiler i Microsoft Excel: för vattenbalans, för nulägesanalys och för åtgärdsvärdering. Till verktygen finns en manual som presenteras i SVU-rapporten. Syftet är att ge svenska VA-organisationer ett stöd och en struktur för arbetet med tillskottsvatten. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-05, Kemisk fällning – en möjlig reningsprocess för dagvatten

I den här studien undersöktes hur väl en reningsprocess med kemisk fällning fungerar på förorenat dagvatten. Studien baserades på laboratorietester där insamlat dagvatten testades under kontrollerade förhållanden. De viktigaste resultaten var att en mycket hög reningsgrad med låg variation uppnåddes för både metallföroreningar och organiska föroreningar. Kemisk fällning hade också en tydlig effekt på mycket mindre partiklar än vad sedimentering hade. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-04, Förbehandling av avloppsvatten för effektivt utnyttjande av organiskt material. Förfiltrering med hydrolys och fermentering av slam

Rapporten beskriver en ny process för förbehandling av avloppsvatten, nämligen förfiltrering följd av hydrolys och fermentering av det slam som uppstår. Konceptet har potential för hög avskiljning av organiskt kol med målet att på sikt kunna göra avloppsreningen mer kompakt, kemikaliesnål och energieffektiv. Processen utvärderades med en pilotanläggning för 800 personekvivalenter (pe) under två års drift. Slutsatsen är att tekniken är mogen att implementeras som förbehandling vid kommunal avloppsvattenrening. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2023-03, Rening av dagvatten i flytande våtmark − reningseffektivitet i olika miljöer

Rening av dagvatten med flytande våtmarker kan bli en naturlig och ekonomisk lösning på ett stort miljöproblem. Projektet visar att det finns potential att rena förorenat vatten från tungmetaller och klorid med flytande våtmarker i svenskt klimat. Eftersom växternas reningsförmåga varierar i olika miljöer är det viktigt att välja rätt växtarter för den tilltänkta miljön och kanske blanda arter för att få stabil effekt. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-02, Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar. En fullskalestudie.

Är markbäddar ett hållbart alternativ till konventionella avloppsreningsverk i landsbygdsområden med tanke på rening av läkemedelsrester och smittämnen? Den markbädd som undersöktes hade relativt hög reduktion av virus och vissa läkemedel jämfört med både ett reningsverk med en satsvis biologisk reaktor och med konventionella reningsverk. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2023-01, Resilient dimensionering av avloppsreningsverk. Osäkerhetsanalys och simulering med tillämpningar på aktivslamprocessen

I Sverige saknas det formella riktlinjer för hur avloppsreningsverk ska dimensioneras. Det är inte ovanligt att verken dimensioneras utifrån erfarenhet och tumregler utan att det preciseras vilka osäkerheter som har hanterats. Projektet visar att flera svagheter med traditionell dimensionering skulle kunna vägas upp genom ökad användning av osäkerhetsanalys och processimulering. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.