Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de i vår webbshop. Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl.

Senaste rapporter

Följande rapporter är de senaste som har skickats till våra medlemmar.

2021-03, Samverkan 2.0. Hinder och möjligheter för bildande av regionala samverkansorganisationer

För att de kommunala VA-organisationerna ska klara sina uppgifter i framtiden är det en fördel om de samverkar. Men vad händer i en gemensam organisation efter några år? Vad är nästa steg i samverkan? Är nästa steg en regionalisering eller en fördjupning av samverkan i form av gemensamma investeringar? Projektet har undersökt möjligheterna och hindren för utveckling och fördjupning av samverkan inom ramen för en gemensam organisation. Rapporten blir tillgänglig för alla i början av juli.

2021-02, Mikroföroreningar i avloppsreningsverk med membranteknik

Jämförelse med konventionellt reningsverk och bedömning av recipientpåverkan. Vad händer med olika typer av mikroföroreningar i de olika reningsstegen i ett avloppsreningsverk med membranteknik jämfört med ett konventionellt avloppsreningsverk? Projektets resultat var i stort sett likvärdiga för de två processerna. Riskbedömning för recipienten utanför Henriksdals reningsverk visade att det krävs ytterligare reningssteg utöver membran för att ta bort mikroföroreningar till önskade nivåer. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av juni. 

2021-01, Återvinning av fosfor från avloppsslam genom samförbränning. Hållfasthet och sammansättning hos askresten

Projektet visar att det vid förbränning av avloppsslam går att separera fosfor från de flesta tungmetaller. Fosfor hittas i de grövre askfraktionerna medan tungmetaller avgår till gasfasen. Genom samförbränning med kaliumrik biomassa, i detta fall vetehalm och solrosfröskal, fick man mer växttillgängliga fosfater än de som bildas vid förbränning av enbart slam. För bästa resultat bör slam och biomassa sammanfogas i pellets, briketter eller granuler. Rapporten blir tillgänglig för alla mot slutet av april. 

2020-15, Dokumentation vid modellering av avloppsledningsnät

Rapporten innehåller rekommendationer och mallar för dokumentation av datormodeller över avloppsledningsnät. Dokumentationen bör vara tillräcklig och transparent, möjliggöra granskning, minska risken för felanvändning och tillåta framtida påbyggnad av modellen. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2020-14, Mikroplast i dricksvatten 

Kan plastledningar för distribution av dricksvatten bidra till förekomst av mikroplast i kundernas kranvatten? Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Resultaten tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000 gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln