Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de i vår webbshop (Vattenbokhandeln). Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl.

Senaste rapporter

Följande rapporter är de senaste som har skickats till våra medlemmar.  

2022-04, Säkra och snabba ledningsnätsarbeten

Vad händer med dricksvattnets kvalitet under ett arbete i ledningsnätet? Skulle effektivare analysmetoder kunna hjälpa till att ge snabbare och säkrare ledningsarbeten? I rapporten utvärderas flödescytometri som alternativ till 3-dygnsanalys som i dag används för mikrobiologisk analys av vattnet efter ett ledningsarbete. Flödescytometri kan öka kunskapen om biologiska processer i ledningsnätet och kan även utvecklas för att övervaka dricksvattenkvalitet. Rapporten blir tillgänglig för alla runt mitten av november.

2022-03, Juridiska utmaningar när avloppsvatten blir tekniskt vatten

Många va-organisationer planerar att återvinna renat avloppsvatten och dagvatten som tekniskt vatten, men tekniskt vatten är inte tydligt definierat i lagar och regelverk. Rapporten besvarar de vanligaste juridiska frågorna och ger ett förslag på definition av tekniskt vatten. Den beskriver också de lagar och regler som huvudsakligen styr arbetet med att återvinna avloppsvatten för bevattning eller andra ändamål. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln. 

2022-02, Erfarenheter av LTA-system

Hur ser VA-branschens erfarenheter av lättryckavloppsystem ut? I rapporten presenteras utmaningar och framgångsfaktorer kopplade till dessa LTA-system. Om systemen anläggs och används på rätt sätt kan de vara ett bra alternativ till konventionella självfallssystem, men frågor kring svavelväte och livscykelkostnader behöver redas ut för att säkerställa systemens långsiktiga hållbarhety. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2022-01, Massbalans av mikroplaster på Käppalaverket

Projektet har kartlagt mikroplastflöden i olika delar av Käppala reningsverk och är en komplettering till tidigare undersökningar. Analyser har kunnat identifiera partikelantal, massa och polymertyp i olika provtagningspunkter. Resultaten visar att Käppalaverket precis som andra reningsverk har god avskiljning av mikroplast från vattenfasen och låg tillförsel till recipienten. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-26, Värmeåtervinning ur avloppsvatten

Uppvärmning av tappvarmvatten utgör lejonparten av den totala energianvändningen i den urbana vattencykeln, upp till 90 procent. Uppskattningar visar att 780 till 1 150 kWh per person och år används i svenska hushåll i form av varmvatten. Denna energi hamnar huvudsakligen i avloppsvattnet. Variationerna i varmvattenanvändning är stora, och det går att göra besparingar genom brukarnas beteende. Ändå finns det stor potential för energieffektivisering genom värmeåtervinning ur avloppsvatten med värmeväxlare och värmepumpar. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2021-25, Optiska sensorer i dricksvattenberedning

Optiska sensorer är mycket värdefulla verktyg för att optimera dricksvattenberedningen, men de används i dag bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige. Tillsammans med automatiserad signalbehandling kan de vara till stor nytta för både stora och mindre vattenverk. Med hjälp av skräddarsydda analyspaket kan processtyrningen utökas för att åtgärda de negativa effekter som orsakas av ökad halt av naturligt organiskt material i råvattnet. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-24, Beteendeförändring och vattenbesparing

Att sätta värde på vatten blir allt viktigare. Rapporten sammanställer kommunikationsinsatser och lärdomar om vattenbesparing i hushåll från elva VA-huvudmän i Sverige. Den ger också förslag på fortsatt arbete för att åstadkomma en hållbar vattenanvändning. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-23, Hållbarhetsindex och FN:s hållbarhetsmål

Rapporten går igenom olika hållbarhetsmål som VA-branschen bör förhålla sig till. Den tar upp VA-organisationers arbete med Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) och hur det förhåller sig till det globala hållbarhetsarbetet via Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. HBI täcker in flera av de globala målen, men det finns möjlighet för VA-organisationer att utöka sitt hållbarhetsarbete. Rapporten ger förslag till fördjupat arbete med hållbarhetsfrågor. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-22, Rening av mikroplast i dagvatten från motorväg

Dagvatten som rinner av från motorvägar kan innehålla höga halter mikroplast, bland annat partiklar från däck och bitumen. Dagvattnet behöver renas från mikroplasterna. Rapporten redovisar resultat från världens första studie av hur rening av mikroplaster från en högtrafikerad motorväg med dagvattenbiofilter skulle kunna gå till. Reningssystem med biofilter verkar ha effektiv reningsförmåga och vara en lovande teknik. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-21, Digitalisering av den svenska VA-branschen

Rapporten ska ge VA-branschen en kunskapsbas för arbetet med digitalisering inom vatten och avlopp. Den beskriver potentialen och pekar ut framgångsfaktorer för omställningen. Den tar också upp utmaningar med kompetensförsörjning, datahantering och cybersäkerhet. En inspirationskatalog ger tio exempel på lyckade digitala tillämpningar ur verkligheten. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln. 

2021-20, Vilket vatten till vad? Hållbar vattenförsörjning genom användning av alternativa vattenkällor 

Klimatförändringarna påverkar både tillgången till sötvatten och vattnets kvalitet. Om vi ska kunna tillgodose behovet av vatten i Sverige och i världen behöver vi hjälpas åt att hitta nya lösningar för ändamål som inte kräver dricksvattenkvalitet. Rapporten beskriver hur vatten kan cirkuleras i samhället i större utsträckning än i dag. Den kan användas som vägledning vid val av alternativ vattenkälla. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln. 

2021-19, Värdet av vattenförsörjning. En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen

Hur påverkas företag i olika branscher vid avbrott i vattenförsörjningen? Projektet har samlat in information från drygt 1 400 svenska företag. Baserat på enkätsvaren har resiliensfaktorer beräknats för 35 näringsgrenar. Faktorerna ger ett mått på hur stor andel av företagens verksamhet som kan upprätthållas vid avbrott. De kan användas exempelvis för att beräkna avbrottsrisker och uppskatta nyttor av riskreducerande åtgärder. De ger också underlag för fördjupad dialog mellan dricksvattenproducenter och företag. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-18, Hydraulisk analys av lokal dagvattenhantering. Underlag till reglering i ABVA

Många VA-huvudmän har en utmaning i att hantera dels ökade mängder dagvatten på grund av förtätning och förändrat klimat, dels ökade reningskrav på dagvatten. För att lösa detta krävs det troligen en gemensam insats från VA-huvudmän och fastighetsägare. Rapporten redovisar hur dagvattenflödena påverkas om det ställs nya krav på fastighetsägare. Den utgör underlag till en samhällsekonomisk analys av hur ansvaret bäst fördelas. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-17, QMRA-verktyget – utbildningsmaterial och Wiki

QMRA-verktyget har stora fördelar när det gäller att analysera mikrobiologiska hälsorisker i dricksvattenproduktionen. Ändå är det få svenska vattenverk som använder det. För att öka användbarheten har en del justeringar gjorts och verktyget har översatts till svenska. En svensk QMRA-Wiki har skapats och ett utbildningsmaterial har tagits fram för att underlätta för kursledare. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-16, Planering för brand- och släckvatten. Erfarenheter från några kommuner

Kommunerna behöver utveckla en sammanhållen planering för brand- och släckvattenhantering där brandskydd, miljöskydd och säker dricksvattenförsörjning tillgodoses. Deltagarna i projektet efterlyste en mer strukturerad planering kring brand- och släckvatten med tydligare ansvarsfördelning. Rapporten ger förslag till struktur för en sammanhållen brand- och släckvattenplan. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-15, Nanoteknik i vattenrening. En genomgång av nanoteknik som används inom råvatten- och avloppsvattenrening

Rapporten går igenom de senaste framstegen inom nanoteknik för råvatten- och avloppsvattenrening. Den granskar tillämpningarna utifrån deras funktion i olika behandlingsprocesser: adsorption, membranfiltrering, fotokatalys och desinfektion. Före fullskalig implementering av nanoteknik inom vattenrening behövs det fler studier i pilotskala i verkliga förhållanden, och det måste bedömas hur nanopartiklarna påverkar människor och miljö. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2021-14, Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder

Flexibla foder är den mest använda metoden för renovering av avloppsledningar i Sverige. Tekniken är ett viktigt inslag för ökad ledningsförnyelse eftersom ledningsnätet börjar bli ålderstiget. Schaktfri ledningsrenovering genom platshärdade flexibla foder är en kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig metod. Projektet har provat upp till 25 år gamla driftsatta rördelar. Rapporten beskriver resultaten, och ger förslag och exempel på metoder för kvalitetssäkring samt råd för upphandling. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln