Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de i vår webbshop. Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl.

Senaste rapporter

Följande rapporter är de senaste som har skickats till våra medlemmar.

2020-14, Mikroplast i dricksvatten 

Kan plastledningar för distribution av dricksvatten bidra till förekomst av mikroplast i kundernas kranvatten? Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Resultaten tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000 gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten. Rapporten blir tillgänlig för alla i mitten av februari. 

2020-13, Tillskottsvatten i avloppssystem – nya tankar om nyckeltal

Det behövs nya sätt att tänka kring tillskottsvatten i avloppssystemen för att långsiktigt effektiva åtgärder ska kunna vidtas och följas upp. Rapporten ger förslag till en strukturerad arbetsgång för strategiskt arbete, med nyckeltal som inte ändras beroende på nederbördsmängden. För att beräkna nyckeltal använder författarna bidragande ytor för snabbt och långsamt tillskottsvatten − i stället för andelen tillskottsvatten som är det vanligaste nyckeltalet i dag. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln.

2020-12, Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med? Ekonomisk bedömning av en fallstudie i Luleå med verktygen B£ST och TEEB

Vem har nytta av blå-grön infrastruktur? Vilka nyttor kan den ge – och vem ska betala? Ekonomiska nyttor har analyserats med verktygen B£ST och TEEB i en fallstudie i Luleå. De viktigaste nyttorna var attraktivt stadsrum, bostadsvärden, hälsa och social sammanhållning. Verktygen kan stödja VA-organisationerna i diskussionen med andra finansiärer. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln

2020-11, Slamspridning och antibiotikaresistens. Utvärdering av risker kopplade till långvarig slamspridning på åkermark 

Hur påverkas odlingsmark vid långvarig spridning av avloppsslam när det gäller förekomst av antibiotika, andra antimikrobiella ämnen, resistenta bakterier och resistensgener? Studien visar att användning av avloppsslam på det sätt vi gör i Sverige inte verkar medföra några uppenbara risker för utveckling av antibiotikaresistens. Ladda hem rapporten i Vattenbokhandeln