Forskningsmedel möjliggör underjordisk filteranläggning för dagvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsmedel möjliggör underjordisk filteranläggning för dagvatten

Rening av dagvatten i tät bebyggelse är en svårknäckt nöt då utrymmet är begränsat. I Sundsvall testas i stället rening i en underjordisk filteranläggning som blivit verklighet genom Naturvårdsverket. Nu ska anläggningen utvärderas vidare, vilket finanserias både via Naturvårdsverket och Formas utlysning Blå innovation. Här berättar MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) om hur de tar hjälp av forskningsmedel.

Precis som i många andra kommuner, har Sundsvall hundratals dagvattenutlopp med begränsade möjligheter till rening. Vanliga reningstekniker, som till exempel dagvattendammar, kan sällan användas eftersom det inte finns tillräckligt med plats. Från stora delar av centrala Sundsvall leds dagvatten till två utsläppspunkter i Sundsvallsfjärden, där det släpps ut helt orenat. 

I samband med att de två stora dagvattenledningarna från centrala Sundsvall lades om 2017, började Sundsvall Vatten utreda hur dagvattnet skulle kunna renas.

– Vi hade ett stort projekt med kommunen för att identifiera uppströmsåtgärder, men hittade inget som skulle ge större effekt på reningen av dagvatten, säger Anna Maria Kullberg, dagvattensamordnare på MSVA.

Flera finansiärer i projektet

I stället vände sig Anna Maria Kullberg med kollegor till Naturvårdsverket och sökte bidrag för att kunna testa att rena dagvatten i en underjordisk filteranläggning. Anläggningen togs i drift i maj 2022 och MSVA driver och utvecklar den nu på uppdrag av Sundsvall Vatten.

För att kunna fortsätta att utvärdera anläggningen och utveckla nya tekniker sökte MSVA ytterligare medel från Formas. Men det var ingen självklarhet att vända sig just dit, berättar Anna Maria Kullberg:

– Vi har inte alltid haft koll på vattenvårdsprojekt och är ovana att söka bidrag inom det området. Jag tror att nyckeln är att ha en kontinuerlig dialog med forskningsinstitut, universitet och andra organisationer för de vet hur allt runt forskningsmedel fungerar.

Framförhållning och samverkan

Några andra lärdomar för att få forskningsmedel? Att ligga steget före; när ansökningsperioden väl kommer går det inte att börja från noll. Det är viktigt att ha en konkret idé om vad ansökan gäller och en plan för vad ni vill göra, menar Anna Maria Kullberg.

– Framförhållning och upparbetade kontakter är A och O. Jag sitter själv med i klustret Dag & Nät, samt har löpande kontakt med framför allt Luleå tekniska universitet. Ju mindre man är som organisation, desto viktigare är det dessutom att kroka arm med de större kommunerna eller VA-bolagen för att ta stöttning av varandra. 

Forskningsfokus ger arbetsglädje

Nu har alltså MSVA kommit en bra bit på väg mot en hållbar lösning på dagvattenreningen i centrala Sundsvall. Inom dagvatten generellt finns stora kunskapsluckor och såväl branschen som MSVA har nytta av forskningsprojektet. Det handlar också om att medvetandegöra problematiken inom kommunen för att i nästa steg öka viljan att prioritera VA-frågorna.

Fast i det dagliga arbetet rör vinsterna kanske främst ökad arbetsglädje. Det blir helt enkelt roligare att jobba i ett kunskapsdrivet sammanhang:

– För oss inom MSVA handlar det om att få vara med och driva utvecklingen, prova nya sammanhang och vidga vyerna, något jag tror är viktigt både för att behålla befintlig personal och i rekryteringssammanhang, säger Anna Maria Kullberg.