Bättre kväverening genom gemensamt forskningsprojekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bättre kväverening genom gemensamt forskningsprojekt

Vilket är bästa sättet att rena bort kväve vid låga vattentemperaturer? Ja, det är MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) i full färd med att ta reda på tack vare forskningsmedel från en rad finansiärer, bland annat Svenskt Vatten Utveckling (SVU). En av projektets viktigaste pusselbitar är samarbetet mellan flera olika parter.

Kväverening i ett kallt klimat är både svårt och dyrt. Norra Sverige har hittills undantagits från krav på kväverening, men detta ser ut att ändras framöver i och med nya krav från EU och svenska myndigheter. Malin Tuvesson, process-och utvecklingsansvarig för avlopp på MSVA, har kväverening på sitt bord. 

- Vi har omkring 40 avloppsreningsverk med olika processlösningar och planerar för Sundsvalls framtida avloppshantering. I och med att vi ser utmaningar med att nå kravet för kväverening, sökte vi därför nya samarbeten för att kunna hitta en bättre lösning. 

Ta draghjälp av varandra

Initialt vände MSVA sig till IVL Svenska Miljöinstitutet för stöd. Diskussionerna tog avstamp i ett annat projekt om läkemedelsrening och med det som utgångspunkt, kom MSVA på att de borde söka forskningsmedel.

Under ledning av IVL, och i samverkan med VA-organisationerna Vakin (Umeå), Miva (Örnsköldsvik) och Lumire (Luleå), drog därefter projektet i gång. Finansieringen kommer från en rad aktörer: Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL), Baltic Sea Action Plan genom NEFCO, SVU, samt från de medverkande VA-organisationerna själva. 

Malin Tuvesson är nu, tillsammans med IVL:s projektledare Andriy Malovanyy, intern projektledare för pilotprojektet där möjligheten till kostnadseffektiv kväverening vid låga vattentemperaturer utreds. Hur lyckades hon få stöd av så många olika organisationer och institut? Det gäller att söka sig till arenorna där det händer och ta draghjälp av varandra:

- Vi hade utmaningarna klara för oss och väl etablerade kontakter, säger Malin Tuvesson. IVL visste exempelvis att det gick att söka medel från NEFCO, som ger bidrag till projekt med syfte att minska belastningen i Östersjön. Vi bidrog i vår tur med kontakt med de andra VA-organisationerna som ville samverka. 

MSVA:s första pilotanläggning

Den nya pilotanläggningen är nu i drift vid Fillans reningsverk och har rönt stor uppmärksamhet. Här studeras och optimeras kväverening med en så kallad MBBR-process (Moving Bed Biofilm Reactor), där bakterier står för reningen.

Projektet har också till uppgift att undersöka hur avloppsvattnet kan renas från hormoner som kommer från de mediciner vi använder. Här har Naturvårdsverket bidragit med medel.

- Det är vår första pilotanläggning och bara det är spännande i sig, säger Malin Tuvesson. Vi bygger nu upp kompetens inom organisationen och är bättre rustade när kraven ökar. Jag tror också att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare; det är roligare att jobba i en organisation där nya lösningar testas. 

Gå ihop med andra organisationer

Vilka är Malin Tuvessons tips till andra VA-organisationer som vill komma i gång med forskning? Våga söka medel och ta hjälp av forskningsinstitut eller andra VA-organisationer. Underskatta inte heller den egna tiden du behöver lägga på forskningsprojektet. Men viktigast är modet att ta sig över tröskeln den allra första gången.

- Det är lätt att initialt först mest se svårigheter, men så upptäcker man att fler organisationer står inför samma problem. Om fler VA-organisationer går ihop, precis som vi gjorde, ökar också chansen att få medel.