Framtidens vattentjänster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

En kraftsamling för framtidens vattentjänster

Vi vill kraftsamla VA-branschen för att lösa de stora utmaningarna som vi har inom vattenområdet. Initiativet Framtidens vattentjänster 2030, som inleddes med ett medfinansierat Formas-projekt, är ett viktigt led i vårt långsiktiga FoU-arbete inom Utblick 2050 för att utveckla hållbara vattentjänster.

Vattenområdet står inför många utmaningar kopplade till biologisk mångfald, övergödning, farliga ämnen, klimat och säkert dricksvatten. Genom att ta ett helhetsgrepp, samt genom att stötta VA-organisationerna att delta i FoU-projekt, kan vi öka utvecklingstakten för att därigenom hitta nya lösningar.

Initiativet handlar om att i samverkan:

  • skapa en kunskapsbas/plattform för de forskningsområden som behöver utvecklas för att tillgodose VA-branschens framtida behov
  • minska kunskapsgapet mellan de stora VA-organisationerna, som ofta redan i dag kan göra mycket, och de mindre som inte har samma resurser
  • stärka VA-organisationernas förmåga att agera förebyggande
  • säkerställa att VA-organisationerna bidrar till ett cirkulärt användande av resurser, biologisk mångfald och ett minskat klimatavtryck. 

Plattformen är en viktig del av vårt fortsatta FoU-arbete inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU), som är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram.