Fastighetsägaren har läst av felaktigt – också fråga om preskription - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsägaren har läst av felaktigt – också fråga om preskription

I ett rättsfall från 2013 (BVa 53, 2013-08-12) prövades situationen då fastighetsägaren läst av sin vattenmätare felaktigt (med en decimal för lite) under tolv års tid och därmed endast debiterats för cirka 10 % av förbrukningen. Under dessa tolv år hade kommunen varken reagerat på det låga beloppet eller gjort någon egen avläsning. Vid byte av mätare upptäcktes felet och kommunen fakturerade för slutlig förbrukning avseende de tolv år som förflutit sedan senast mätarbytet. VA-nämnden konstaterade att:

-       För fordringar på brukningsavgifter gäller treårig konsumentpreskription enligt 2 § 2 st preskriptionslagen. Om preskriptionen bryts börjar en ny treårsperiod löpa från tidpunkten för avbrottet.

-       Debiteringar som grundats på självavläsningar är slutliga debiteringar i den meningen att de inte ingår i något preliminärt debiteringssystem som förutsätter eller medger ny debitering efter en slutlig, verklig avläsning genom kommunens försorg.

-       Fordringarna i detta fall ansågs ha uppkommit löpande under VA-förhållandet efter bl a självavläsning och att det inte kan anses skett något avbrott i den treåriga preskriptionen (trots kommunens påstående att avbrott skett i samband med utskick av varje ny faktura).

-       Fastighetsägarna endast kunde anses betalningsskyldiga för den felaktiga debitering avseende de tre senaste åren.

Kommentar: Av rättsfallet framgår att den treåriga preskriptionstiden ska tillämpas även på fakturor avseende brukningsavgift i de fall då självavläsning de facto skett, även i de fall då avläsning visat sig grovt felaktig. För att undvika den här typen av fall kan det vara bra att som VA-huvudman ha en rutin som inkluderar egna avläsningar även mellan mätarbyte, i den mån det är praktiskt genomförbart.