Hoppa till huvudinnehåll

Strategisk förnyelse av VA-nät

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas och med vilken takt. I dag lägger svenska VA-organisationer totalt nära 2,8 miljarder* per år på förnyelse av VA-näten med en stor variation mellan kommunerna.

Det är viktigt att ha en strategi för hur förnyelsen ska gå till så att rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid. Svenskt Vatten rekommenderar ingen specifik förnyelsetakt, varje VA-organisation måste själv göra bedömningen av vilken takt som är lämplig för tillfället. Takten kan variera över tid, beroende på tillståndet på det befintliga ledningsnätet; vilken ålder det är på ledningarna är ingen parameter som enbart styr behovet av förnyelse. Gamla ledningar kan vara minst lika väl fungerande som nya.

Svenskt Vatten Utveckling har bidragit till att ta fram handböcker om strategisk planering av VA-ledningsförnyelse. Projektet har resulterat i tre delrapporter som du kan ladda ner från webbshoppen. Det finns även en sammanfattning av förnyelseplaneringsrapporterna, Excel-filer för att bedöma förnyelsebehovet utifrån ledningsnätets åldersstruktur samt för ekonomiska avvägningar. Den bedömning om förnyelsetakt som finns i rapporten är en prognos för hela landet och ska inte ses som en rekommendation för varje kommun.

Svenskt Vatten arbetar nu vidare med resultaten från SVU-projektet. Ett resultat är grundkurs i förnyelseplanering. Under 2017 startar även arbetet med att ta fram en publikation om förnyelseplanering. Svenskt Vatten anser att det är viktigt att man har koll på sitt ledningsnät och att man tar fram en plan för förnyelse, baserad på den kunskap man för tillfället har.

* Källa: VASS Drift 2015.