Hållbar dagvattenhantering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Med hållbar dagvattenhantering avses att man försöker tröga upp och reducera dagvattenavrinningen från våra samhällen så långt som det är möjligt. Därmed uppnås att man minskar risken för skador vid översvämningar och minskar utsläppen av dagvattenföroreningar till recipient. För att kunna hantera skyfall i våra samhällen behövs ett gemensamt agerande över kompetensgränserna.

Triologi om hållbar dagvattenhantering

Svenskt Vatten har tagit fram en trilogi om hur man kan skapa en hållbar dagvattenhantering, denna består av:

Fri nedladdning av policy och funktionskrav samt kunskapsplattform för samhällenas avvattning

P110 - Del 1 omfattande ”Policy och funktionskrav” kan laddas ned utan kostnad från Vattenbokhandeln. I publikationen tas ett helhetsgrepp där dimensionering av allmänna avloppssystem sätts in i ett större samhällsperspektiv.

I det första kapitlet ges en bred kunskapsplattform om grunderna för samhällenas avvattning. Kapitlet syftar till att underlätta den nödvändiga samverkan mellan olika kompetenser inom kommunen och andra aktörer i syfte att skapa en hållbar dagvattenhantering.

Läs mer:

1. Underlagsrapporten "M134, Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem" till Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007.

2. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - Planering och exempel, Peter Stahre. Den finns även i en engelsk version.

3. Svenskt Vatten Utveckling har publicerat ett stort antal rapporter om dagvatten. Sök på "Dagvatten" i Vattenbokhandeln

Broschyr om skyfallshantering

Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten har därför gemensamt arbetat fram en broschyr på temat.

Broschyren finns att ladda ner här.