Rörnät och klimat - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät och klimat

Området Rörnät handlar om de allmänna ledningsnäten för distribution av dricksvatten och avledning av spill- och dagvatten. De allmänna ledningsnäten är totalt över 190 000 km långt. Till detta tillkommer både allmänna och privata servisledningar.

Det sammanlagda återanskaffningsvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till 500 miljarder, vilket utgör cirka 70 procent av återanskaffningsvärdet för hela VA-systemet. En huvuduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa enorma investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt.

Området har tre huvudinriktningar:

  • Hållbar nyanläggning
  • Drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät
  • Klimat och dagvatten

Inom rörnätsområdet finns närmare ett 30-tal publikationer om hur VA-ledningsnäten ska dimensioneras, anläggas, skötas och förnyas. Publikationer är nationella branschriktlinjer. Publikationer har remissbehandlats och därefter fastställts av respektive kommitté, i detta fall "Rörnät och klimat".

Svenskt Vattens publikationer levereras normalt enbart i tryck form och kan köpas från vår webbshop

Det finns även en del tillgängligt utbildningsmaterial och som används inom våra kurser.

Rapporter inom Svenskt Vatten Utveckling, SVU, som rör ledningsnät finns samlade här. SVUs rapporter är fritt tillgängliga och kan laddas ned från SVUs rapportdatabas.