Verksamhetsområde - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsområde

Kommunen ska fastställa en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och dess gränser. Beslutet ska visa vilka fastigheter som ingår i området. Om en samfällighet ingår i verksamhetsområdet, får några fastigheter i samfälligheten bara uteslutas om det finns synnerliga skäl.

Kommunens beslut om vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser. Beslutet behöver därför beredas på ett tydligt sätt i samråd mellan planavdelningen, miljökontoret och VA-huvudmannen. Det är lämpligt att göra det inom ramen för VA-planeringen i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Arbetsgruppen bedömer gemensamt om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön enligt 6§ vattentjänstlagen. VA-planeringen ger möjlighet att prioritera mellan olika områden i kommunen där utökning av verksamhetsområdet behöver övervägas. VA-huvudmannen behöver bidra med kunskap om möjliga tekniska lösningar för allmänna vattentjänster och möjlighet till finansiering genom VA-avgifter enligt normaltaxa eller behov av särtaxa.

I de flesta kommuner bereds ärendet i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige, ibland efter yttrande från miljönämnd och teknisk nämnd eller VA-huvudmannens styrelse.

Skyldigheter för fastighetsägare och VA-huvudmän

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss vattentjänst eller vissa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för vattentjänster inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten.

Fastighetsägare kan vända sig till Länsstyrelsen

Fastighetsägare som vill att fastigheten införlivas i kommunalt verksamhetsområde och är oense med kommunen om behovet, kan vända sig till länsstyrelsen för att få den att förelägga kommunen att ta in denna i verksamhetsområdet. Kommunen kan sen i sin tur överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Inga skyldigheter eller rättigheter utanför verksamhetsområdet

Kommunen ska alltid vara beredd att ta ställning till om det finns behov av att utvidga verksamhetsområdet inom kommunens gränser. Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

Kommunen ska ha samlad information om beslut

Kommunen måste för sin planering och uppföljning av den allmänna VA-verksamheten hålla ordning på verksamhetsområdena. Informationen om vad som enligt kommunens beslut gäller för de olika verksamhetsområdena ska finnas samlad hos kommunen på ett sådant sätt att myndigheter, fastighetsägare och andra har möjlighet att enkelt få reda på det aktuella läget. Det finns ingen skyldighet att informera länsstyrelsen om verksamhetsområdet.

När får ett verksamhetsområde inskränkas?

Ett verksamhetsområde får inskränkas enligt 9 § vattentjänstlagen så att det inte omfattar en bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster. Huvudmannen kan bli ersättningsskyldig för den skada som inskränkningen orsakar fastighetsägaren, men får vid ersättningsbestämningen tillgodoräknas de åtgärder som huvudmannen har vidtagit, dvs. nödvändiga kostnader för omställningsarbetet och nyanläggningar som krävts för de enskilda lösningarna. I detta ingår inte värdet av de delar av den allmänna anläggningen som fastighetsägaren tar över.