Asset Management inom VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Asset Management inom VA

Svenskt Vatten och fler av dess medlemmar driver utveckling av arbetssätt och goda exempel inom Asset Management för VA. Vatten- och avloppsförsörjning bygger till stor del på fungerande reningsverk, ledningsnät, pumpstationer etc. som tillsammans utgör fysiska tillgångar i ett tekniskt system.

Denna infrastruktur för VA är uppbyggd under lång tid i takt med samhällsutvecklingen och behoven – med en lång förväntad livslängd. Vi står idag inför ett ökat behov av underhåll och förnyelse. Vad ska prioriteras och var ska resurserna läggas för att få mesta möjliga ut av nedlagd arbetstid och investeringar? Vilka risker finns? Vilken nivå på vattentjänsterna ska vi nå? För vem?

Asset Management kan översättas till strategisk tillgångsförvaltning

Något förenklat handlar det om att ändra fokus från att anläggningen/tillgången styr (Managing Assets) till att det långsiktiga värde/prestationen som skapas av anläggningen får styra (Asset Management). Det handlar om att skifta från kortsiktigt fokus på att en enskild anläggning/enhet gjorde sitt jobb för en låg kostnad till ett strategiskt fokus på att hela organisationen/VA-systemet långsiktigt presterar och når sina mål med beaktande av risk. Värde och prestation kan inrymma mycket - inom VA-området kan det handla om nöjda VA-abonnenter, kompetensutveckling och skydd av miljön.

VA-organisationer tänker ofta långsiktigt och deltar i det långsiktiga samhällsbyggandet. Även om begreppet Asset Management är nytt för många kan delar av det finnas under annan benämning i nuvarande arbetssätt, men utan det systematiska helhetsgreppet. För att klara framtidsutmaningarna krävs en förflyttning från reaktiv till proaktiv där Asset management/Strategisk tillgångsförvaltning hjälper att skapa struktur och skifta fokus.

Illustration: A. Malm, 2019

Exempel på aktuella publikationer och forskningsprojekt med koppling till Asset Management 

Allmän information om Asset Management på engelska