Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg som kommuner kan använda för att utveckla verksamheten. 171 kommuner deltog i årets undersökning (2019).

Med hjälp av verktyget kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat

  • identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
  • följa upp förbättringsåtgärder årligen
  • bredda taxediskussionen
  • skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
  • analysera samverkansbehov med andra kommuner.

Under de år som hållbarhetsindex genomförts har antalet deltagande kommuner stadigt ökat för varje år, från 97 stycken 2014 till 171 stycken 2019.

Nedan finns en rapport som beskriver verktyget mer utförligt.

Resultatrapport 2019

I resultatrapporten för hållbarhetsindex 2019 (pdf) presenteras det samlade resultatet för undersökningen med kommentarer och analys.

Analysen av årets resultat visar på fortsatt stora utmaningar. Status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är god idag, men många kommuner öka kapaciteten för långsiktig planering och investeringar. Små kommuner står inför särskilt stora utmaningar och samverkanslösningar är en viktig faktor för att möta framtidens utmaningar.

Nytt för i år är att kommunen nu kan välja om resultatet ska vara anonymiserat

Svenskt vatten har alltid haft ambitionen att resultatet av hållbarhetsindex på sikt ska vara helt öppet. Det ligger i linje med hur man redovisar annan kommunal verksamhet i olika öppna jämförelser, det lyfter fram va-utmaningar i debatten, underlättar erfarenhetsutbyte och avdramatiserar resultatet.

Anledningen till att vi hittills hållit hållbarhetsindex anonymiserat var främst att vi velat säkerställa att tillämpningen fungerar fullt ut och att de underliggande värderingarna accepteras. Efter fyra år är verktyget nu beprövat och med årets undersökning introduceras därför ett frivilligt borttagande anonymiseringen. Kommuner som kan tänka sig att resultatet redovisas öppet med kommunens namn kryssar i detta inne i VASS när man gör undersökningen. Oavsett vad man väljer kommer resultatet från tidigare undersökningar att förbli anonymt.

För deltagande kommuner

Kommuner som deltagit i undersökningen kan se sitt eget resultat genom att logga in i vass och klicka på Ta ut statistik/hållbarhetsindex/hållbarhetsindex <år>. Då får man upp kommunens resultatsträng på parameternivå. Klickar man sedan på ladda ned får man upp kommunens resultat för varje fråga.

Nytt för i år är att man kan ta fram automatgenererade rapporter som analyserar den egna kommunens resultat, en mer allmän kommunrapport och en rapport särskilt ägnad planeringsfrågor.