Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex (HBI) är en årlig undersökning som syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Det är dessutom ett verktyg som ger stöd i aktuella frågor kring investeringar, planering, prioriteringar och taxa som verksamhetsansvariga och förtroendevalda har att ta ställning till.

Undersökningens syfte

Undersökningen syftar till att ge en samlad långsiktig bedömning av läget i VA-Sverige och inkluderar bland annat frågor kopplat till vattentillgång, leveranssäkerhet, krisberedskap och långsiktig planering. Hållbarhetsindex kan användas som verksamhetsutvecklingsstöd för att:

  • Underlätta och ge underlag för diskussioner mellan verksamhetsansvariga och politiska beslutsfattare.
  • Användas som underlag vid översyn av investeringsbehov, långsiktig ekonomisk planering och taxa.
  • Uppmärksamma långsiktig hållbarhet inom VA genom att underlätta uppföljning av planering och genomförda åtgärder på kort, medellång och lång sikt.
  • Utgöra underlag till strategiska dokument såsom regional vattenförsörjningsplan och VA-planering samt vid uppföljning av antagna mål.
  • Analysera gemensamma styrkor och svagheter och för att hitta potentiella samverkansmöjligheter med grannkommuner eller andra VA-organisationer.
  • Identifiera rekryteringsbehov.  

Aktuell status

2022-års undersökning öppnar 1 september och är öppen till och med 1 oktober. För att besvara undersökningen loggar ni, som vanligt, in i VASS

För detaljerad information kring Hållbarhetsindex syfte och konstruktion samt för att ta del av aktuella frågedefinitioner, se dokument  Hållbarhetsindex för kommunernas VA-verksamhet (pdf).

Kontakt

Vid frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss på Svenskt Vatten via vass@svensktvatten.se. 

SVU-rapporten "Hållbarhetsindex och FN:s hållbarhetsmål" går igenom olika hållbarhetsmål som VA-branschen bör förhålla sig till. Den tar upp VA-organisationers arbete med Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) och hur det förhåller sig till det globala hållbarhetsarbetet via Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. HBI täcker in flera av de globala målen, men det finns möjlighet för VA-organisationer att utöka sitt hållbarhetsarbete. Rapporten ger förslag till fördjupat arbete med hållbarhetsfrågor. Rapporten blir tillgänglig för alla under våren 2023.