Ordna vattentjänster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ordna vattentjänster

Enligt vattentjänstlagens ska kommunen ordna vatten eller avlopp till områden med blivande eller befintlig bebyggelse.

Kravet gäller under förutsättning att bebyggelsen består av minst 20 fastigheter och att det finns ett behov av vatten och avlopp för att skydda miljön eller människors hälsa. Det kan vara aktuellt även vid färre fastigheter, om de exempelvis ligger så att det orsakar sanitära olägenheter utan kommunal anslutning.

Kommunen är bara skyldig att tillhandahålla tjänster för hushållsändamål, men bör ta hänsyn till andra behov av anläggningen, till exempel räddningstjänstens behov av släckvatten. Behov från industrier och liknande behöver inte tillgodoses, även om det är kommunens egna.

Kommunens skyldigheter gäller bara inom verksamhetsområdet

Det område som kommunen beslutar ska anslutas till en anläggning kallas verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Det innebär att samma VA-anläggning kan ingå i olika verksamhetsområden för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp.

Informationen om kommunens beslut för de olika verksamhetsområdena bör finnas samlad hos kommunen på ett sådant sätt att myndigheter, fastighetsägare och andra har möjlighet att enkelt få reda på det aktuella läget.

Ansluta fastigheter utanför verksamhetsområdet

Kommunen är bara skyldig att ordna vattentjänster inom verksamhetsområdet, men kan låta fastighetsägare utanför verksamhetsområdet koppla in sig. Fastighetsägaren får då en förbindelsepunkt vid huvudmannens ledning och betalar själv för att dra ledningar därifrån. Avgiften för inkoppling måste minst täcka huvudmannens kostnader, eftersom all verksamhet utanför verksamhetsområdet inte får belasta VA-kollektivet ekonomiskt.

Kommunen kan överlåta ansvaret

Kommunen kan överlåta ansvaret för vattentjänster på ett kommunalt bolag eller ett kommunalförbund. Men kommunen ska ändå ha beslutande- och äganderätt över tjänster, anläggningar, avgifter, verksamhetsområden och ABVA, till exempel genom majoritet i styrelse. Om flera kommuner har gått ihop, är det respektive kommun som beslutar om sin egen kommun

Ansluta fastigheter

De fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet och inte kan bevisa att de inte behöver vattentjänsterna ska kopplas till anläggningen. Vid nybyggnation av anläggning eller fastighet ska huvudmannen ordna förbindelsepunkt så snart som möjligt, men har rätt att vänta med anslutningen om arbetet

  • behöver samordnas med andra arbeten
  • följer huvudmannens utbyggnadsplan, till exempel att arbetet sker i etapper.

Hantera befintliga gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar som redan finns när verksamhetsområden beslutas ska tas upp i verksamhetsområdet. De får behålla sitt nät och de får en gemensam förbindelsepunkt. Har de enskilda vatten- och spillvattenverk så kan kommunen välja om de vill expropriera dessa istället för att dra fram allmänna ledningar.

Ersättning för enskild anläggning

Fastigheter som måste ansluta sig trots befintlig enskild anläggning vill ibland ha ersättning. Rättspraxis för enskilda VA-anläggningar är mycket restriktiv. Öppna spillvattenlösningar ersätts inte, om inte kommunen agerat försumligt. Ett exempel på detta kan vara om kommunen har lämnat felaktig information om utbyggnad av en kommunal VA-anläggning, vilket har lett till en onödig investering. Vid ersättning tar man hänsyn till anläggningens ålder, art och skick.