Avgifter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter

Fastigheter inom anläggningens verksamhetsområde är skyldiga att betala avgift. Avgiften ska sättas så att den kan bekosta anläggningen, men inte ge väsentlig vinst.

Vem ska betala?

För att en fastighet ska vara skyldig att betala avgift ska

  • fastigheten ligga inom verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen
  • fastigheten har behov av anordning för en vattentjänst
  • behovet inte kunna tillgodoses bättre på annat sätt än genom anslutning till den allmänna anläggningen.

Kostnader för fastigheter utanför verksamhetsområdet regleras genom avtal mellan parterna i specifik situation.

Den betalningsskyldiga är i normalfallet fastighetsägaren. Finns det fler delägare anses de solidariskt ansvariga för VA-avgifterna.

När finns behov av vattentjänster?

Grundtanken är att fastigheter som är byggda, eller enligt detaljplan ska byggas, för bostadsändamål har behov av vattentjänster. Obebyggda fastigheter räknas som om de vore bebyggda enligt detaljplan.

Fastighetsägare som inte anser sig ha behov av vattentjänster måste själv bevisa att deras egen lösning är bättre ur ett långsiktigt och objektivt perspektiv. Fastighetsägarens egen uppfattning om behovet eller det nuvarande användningssättet av fastigheten saknar betydelse.

Egen dagvattenhantering brukar ge mer miljöpåverkan än allmänna vattentjänster och blir sällan godkända. Allmänna avlopp har hittills i rättspraxis ansetts bättre än enskilda lösningar.

När ska man betala?

När en fastighet har fått en förbindelsepunkt och fastighetsägaren är informerad om detta, är fastighetsägaren skyldig att betala. För allmän platsmark såsom parker och gator gäller när anläggningen är ansluten till marken och den som ansvarar för den allmänna platsen är informerad. För att en obebyggd fastighet ska kunna avgiftsbeläggas behöver det stå tydligt i VA-taxan att även obebyggda fastigheter debiteras.

Fastigheten behöver inte vara ansluten till förbindelsepunkten för att den ska vara skyldig att betala. Men om anslutning har skett innan den har fått formell information om förbindelsepunkten, är den ändå skyldig att betala.

En VA-abonnent kan inte säga upp sina vattentjänster. Påkoppling sker eftersom det finns en bedömning om ett långsiktigt behov av vattentjänster. Fastighetsägaren kan begära att vattnet stängs av och att vattenmätaren tas ned på grund av att huset ska kallställas eller liknande, men avgiftsskyldigheten kvarstår.

Hur ska kommunen bestämma avgiften?

Kommunen beslutar om VA-taxan, men kommunen behöver inte bestämma avgifternas belopp i taxan utan kan överlåta detta till huvudmannen. Det räcker med att kommunen beslutar beräkningsgrunderna i taxeföreskrifterna.

Avgifter får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning och brukningsavgift är en periodisk avgift som ska täcka drift- och underhållskostnader och andra kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften.

Huvudmannen rätt att ta ut ett visst överuttag, förutsatt att överuttaget går till en investeringsfond. Investeringsfonden ska bekosta nyinvestering enligt en investeringsplan på 10 år. Fonden får inte bekosta reinvesteringar.

Verksamheten får inte gå med väsentlig vinst

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen och verksamheten får inte drivas så att den totalt sett ger en väsentlig vinst. Om det sker ett väsentligt överuttag ska huvudmannen betala tillbaka pengarna till VA-kollektivet inom tre år från det att överuttaget har skett.

Avgiftens fördelning

Den totala kostnaden ska sedan fördelas på de avgiftsskyldiga utifrån vad som är skäligt och rättvist. Detta innebär att VA-avgifterna ska bestämmas med hänsyn till den huvudsakliga nytta som varje enskild fastighet har av VA-anläggningen. Avgifternas storlek ska framgå av den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Om anslutningskostnaderna för en eller flera fastigheter skiljer sig från en normalanslutning av en fastighet inom verksamhetsområdet i ”beaktansvärd omfattning” på grund av särskilda omständigheter, så ska kommunen besluta om särtaxa för den eller dessa fastigheter med hänsyn till skillnaderna.

VA-verksamheten ska ha egen bokföring

Den allmänna VA- anläggningens verksamhet ska ha en egen bokföring med särskilt redovisade resultat- och balansräkningar, som kan särskiljas från annan verksamhet som huvudmannen driver. Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed och när den är fastställd ska den finnas tillgänglig för fastighetsägarna och andra berörda. Svenskt Vatten har gett ut en publikation/vägledning (P97) till ekonomisk redovisning för VA-branschen.