Användarens skyldigheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Användarens skyldigheter

En användare måste följa de regler som finns för anläggningens användande och betala sina avgifter. Om användaren inte följer sina skyldigheter kan man behöva stänga av vattnet eller ta ärendet till kronofogden.

En fastighetsägare får inte använda den allmänna anläggningen så att det kan uppstå skador eller problem på anläggningen eller för huvudmannen. Detta regleras enligt kommunens ABVA. Huvudmannen har rätt att vägra koppla in en ny fastighet, eller koppla bort en redan ansluten fastighet om fastighetens VA-installation har väsentliga brister. Huvudmannen har rätt att undersöka fastighetens VA-installation om det behövs. Om det upptäcks brister på installationen ska fastighetsägaren uppmanas vidta rättelse.

Väsentliga brister kan till exempel vara avsaknad av återströmningsskydd, avsaknad av oljeavskiljare, felkopplade ledningar, läckande spillvattenservis eller brist på godkänd mätarplats. Syftet är att skydda VA-anläggningen, VA-verksamheten och VA-kollektivet.

Obetalda avgifter

Om en användare inte betalar sina avgifter kan huvudmannen skicka påminnelser, men inte ta ut påminnelseavgift. Påminnelseavgift får enbart tas ut om det finns avtal om detta, och taxe eller ABVA räknas inte som avtal i detta hänseende. Däremot kan man lägga till en bestämmelse om påminnelseavgift i avtal med kunder utanför verksamhetsområdet, eller för andra tjänster som inte kan ses som vattentjänster och som inte är bestämda i taxa.

Om en användare inte betalar trots påminnelser bör huvudmannen i första hand begära betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om ansökningen bestrids och målet på grund därav hänskjuts till rättegång, ska det överlämnas till mark- och miljödomstolen som i fortsättningen handlägger målet.

Om huvudmannen har anledning att tro att användaren inte har betalat eftersom den kommer att bestrida kravet bör huvudmannen istället väcka talan direkt hos mark- och miljödomstolarna.

Retroaktiv avgift

Ibland kan det bli aktuellt med retroaktiv betalning, till exempel om man upptäcker att en användare har läst av vattenmätaren felaktigt. Huvudmannen har normalt rätt att kräva betalning för tre år bakåt i tiden för privatpersoner och tio år bakåt för juridiska personer, t.ex. samfällighetsföreningar och aktiebolag. Därefter preskriberas kravet om inte ett sk. preskriptionsavbrott görs. Då löper en ny tidsfrist om tre resp. tio år från preskriptionsavbrottet. Ett preskriptionsavbrott kan t.ex. vara att huvudmannen skriftligen kräver betalning av kunden. Preskription innebär att huvudmannen förlorar rätten att kräva ut sin fordran.

Huvudmannen kan stänga av vattnet

Huvudmannen får stänga av vattentillförseln till en fastighet om fastighetsägaren inte har betalat avgiften eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Avstängningshotet är ett mycket kraftfullt påtryckningsmedel som bör utnyttjas med försiktighet. Försummelsen ska ha varit väsentlig och fastighetsägaren ska inte ha vidtagit rättelse inom skälig tid trots skriftlig uppmaning. 14 dagar anses vara skälig tid vid bristande betalning.

Avstängning får inte ske om det finns risk för att sanitära olägenheter uppstår. Om vattnet stängs av på grund av försummelse bör fastighetsägaren kunna åtgärda problemet snart för att få sitt vatten påslaget igen. Det kan därför vara svårt att använda det som en åtgärd för att få till stånd exempelvis omkoppling eller sanering av serviser. I de fallen kan det vara mer lämpligt att begära prövning i mark- och miljödomstolen som kan avgöra att fastighetsägaren måste vidta rättelse i en viss fråga och även förena föreläggandet med vite.

Huvudmannen måste ge fastighetsägaren tillgång till vatten på något sätt, antingen genom att hänvisa till ett tappställe inom gångavstånd eller genom att ställa ut en tank med vatten.

När det gäller avlopp går det inte att stänga av, utan då kan man bara gå vägen via kronofogden.