Miljöutredning krävs för miljökrav - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljöutredning behöver visa behov för krav på vattentjänster av miljöskyddshänsyn

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphävde tidigare dom och beslut som förelagt Höganäs kommun att ordna verksamhetsområde. Det fanns inte tillräcklig utredning och provtagning som visade på behovet av miljöskydd.

MÖD tydliggör att provtagningar och utredningar som visar på behovet av miljöskydd krävs för att kommuner ska ha ett ansvar att ordna allmänna va-tjänster. Svenskt Vatten ser detta mål som ett i raden som hjälper rättstillämpningen att bedöma när en kommun behöver ordna allmänna vattentjänster enligt 6 § LAV.

Vad gäller tvisten

Enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ska en kommun, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behövs att vatten eller avlopp ordnas i ett större sammanhang, bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast och så länge behovet finns kvar tillgodoses genom en allmän va-anläggning.

Enligt förarbeten och rättspraxis innebär ”ett större sammanhang” ungefär 20–30 fastigheter som ligger samlat. I rättspraxis finns det dock mål där det bedömts att verksamhetsområde behövt ordnas trots att det har handlat om betydligt färre fastigheter. I de fallen har det ofta handlat om att det funnits ett stort behov att skydda miljön i ett visst område vilket motiverat att kommuner behövt ta ett ansvar genom att ordna en allmän va-anläggning.

I mål M 5354-20 hade länsstyrelsen för Skåne län förelagt Höganäs kommun att ordna verksamhetsområde för ett område med sju fastigheter, efter fastighetsägarnas begäran. Kommunen överklagade till mark- och miljödomstolen som gick på länsstyrelsens linje.

Motivering i rätten

Mark- och miljödomstolens motivering till att de sju fastigheterna skulle omfattas av verksamhetsområde enligt 6 § LAV var bland annat att det fanns risk att avloppsvatten från enskilda anläggningar skulle förorena dricksvattentäkter, att områdets geologi gjorde det svårt att ordna tillräckliga enskilda anläggningar och att det fanns en risk att näraliggande känsligt naturreservat påverkades.

Kommunen överklagade mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som upphävde mark- och miljödomstolens dom. MÖD skriver att för att miljöskyddsrekvisitet i 6 § LAV ska anses vara uppfyllt krävs att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön (prop. 2005/06:78 s. 45). Det krävs därför, enligt MÖD, att det finns en tillräckligt konkretiserad och utredd problematik som en allmän va-anläggning skulle lösa.

Slutgiltig dom

MÖD upphävde mark- och miljööverdomstolens och länsstyrelsens beslut. MÖD påtalar att det i detta fall inte har förts fram några tillräckliga undersökningar eller provtagningar som visar att det i det för de sju fastigheterna behöver ordnas en allmän va-anläggning. MÖD skriver därför att det inte är visat att länsstyrelsen hade fog att förelägga kommunen att tillhandahålla de aktuella vattentjänsterna.

Mål nr. M 5354-20, avgjort den 28 september 2021