Vikten av tydliga villkor i tillstånd bekräftas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vikten av tydliga villkor i tillstånd bekräftas

MÖD visar i en dom att tillsynsmyndigheternas villkor måste vara tydliga och kunna överklagas. Om verksamhetsutövare missar att överklaga juridiska otydligheter kan det ge oönskade konsekvenser när villkoret ställs på sin spets. Domen ger också exempel på när delegation att föreskriva ytterligare villkor, efter samråd, kan ges från domstol.

Svenskt Vattens analys

Svenskt Vatten anser att det är bra att Mark- och miljööverdomstolen återigen bekräftar vikten av tydliga villkor i tillstånd. Domen innehåller en påminnelse om att villkoren ska följa 2 kap. 7 § miljöbalken och att dessa villkor ska kunna överklagas. Våra medlemmar missar ibland att överklaga juridiska otydligheter i villkoren vilket senare kan få konsekvenser för verksamheten när villkoret kanske ställs på sin spets.

Domen gör också klart att man måste ta hänsyn till framtida höjda vattennivåer när man väljer plats för reningsverk. Det är därför rimligt att ha ett långt tidsperspektiv vid beslut om ett fortsatt tillstånd. Den befintliga platsen för anläggningen innebar att det bör ställas relativt stränga krav på anpassning för att motverka risken för översvämning.

Domen ger också exempel på under vilka förutsättningar som det kan vara lämpligt att delegera från domstol till tillsynsmyndighet gällande möjligheten att sätta ytterligare villkor i tillstånd.

Vad gäller tvisten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade 2018 Mariestads kommun ett tidsbegränsat tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Mariestads avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Tillståndet förenades med villkor. Tvisten gällde hur tre villkor skulle lyda, och hur de skulle tolkas.

De tre villkoren var

  • hur höga vattennivåer reningsverket behöver anpassas till och hur stor påverkan på handlingsplanen för detta Länsstyrelsen skulle ha.
  • hur stora åtgärder kommunen skulle genomföra för att minska lukten från reningsverket och hur stor påverkan på handlingsplanen för detta Länsstyrelsen skulle ha.
  • hur mycket kommunen skulle redovisa var nya ledningar och pumpstationer placeras.

För de första två nämnda villkoren ville Länsstyrelsen ha delegation som gav dem rätt att fastställa ytterligare villkor, samt ställa krav på handlingsplanens innehåll och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kommunen överklagade till Mark- och miljödomstolen, och Länsstyrelsen överklagade i sin tur det domslutet till Mark- och Miljööverdomstolen.

De olika sidornas argument i rätten

Anpassning till höjda vattennivåer

Enligt mark- och miljödomstolens dom skulle avloppsreningsanläggningen anpassas så att stigande nivåer i Vänern kan klaras utan väsentliga störningar. Länsstyrelsen ansåg att detta villkor behövde preciseras. De ville att kommunen skulle kunna hantera i första hand 200-årsnivån. I andra hand bör den nuvarande 200-årsnivån, +46,85 meter över havet, anges i villkoret. Inför anpassningen ska kommunen ta fram en handlingsplan i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ville dessutom få rätt att fastställa ytterligare villkor och ställa krav på innehåll i handlingsplanens samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kommunen invände att det inte är tydligt vilken nivå som faktiskt avses med 200-årsnivån. Eftersom överträdelse av tillståndsvillkor är förenade med stränga sanktioner ansåg de det olämpligt med ett sådant osäkert villkor. Kommunen ansåg inte heller att det var ekonomiskt rimligt eller miljömässigt motiverat att kräva en direkt anpassning, utan att det var tillräckligt med en gradvis anpassning. Kommunen invände även mot Länsstyrelsens önskan om att kunna fastställa fler villkor. De menade att Länsstyrelsen då skulle kunna ställa alltför långtgående krav.

Åtgärder för att minska lukt

Enligt mark- och miljödomstolens dom skulle kommunen i skälig utsträckning successivt vidta åtgärder för att begränsa lukt i omgivningarna och ta fram en handlingsplan i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ville dessutom få delegation med rätt att fastställa ytterligare villkor och ställa krav på handlingsplanens innehåll samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kommunen invände mot Länsstyrelsens önskan om ytterligare villkor och krav i handlingsplanen. De menade att Länsstyrelsen då skulle kunna ställa alltför långtgående krav.

Redovisningsplikt för ledningar och pumpstationer

Mark- och miljödomstolen begränsade i sin dom kommunens redovisningsskyldighet vid placering av nya pumpstationer och markförlagda ledningar, jämfört med hur villkoret hade formulerats av Länsstyrelsen innan överklagan. Länsstyrelsen ville ha tillbaka den ursprungliga formuleringen.

Kommunen ansåg att den ursprungliga formuleringen var otydlig, vilket innebär att det blir osäkert hur villkoret kommer att tillämpas. Det i sin tur riskerar att leda till en oproportionerlig administrativ börda för både kommunen och Länsstyrelsen.

Slutgiltig dom

Mark- och miljööverdomstolen dömde följande

Anpassning till höjda vattennivåer

Den nivån som gäller idag, det vill säga nivån + 46,85 meter över havet, ska tillämpas. Den vaga formuleringen i Mark- och miljödomstolens dom gör att kraven på kommunen blir otydliga och gör det svårt att bedöma om det sker en överträdelse. Kraven behövde därför förtydligas.

Domstolen avslog Länsstyrelsens önskan om att kunna fastställa ytterligare villkor, eftersom befintligt villkor hade en sådan nära koppling till verksamhetens tillstånd. En delegation till tillsynsmyndigheten skulle vara i strid med 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken, eftersom ytterligare villkor inte kan ses som att det var av mindre betydelse.

En konsekvens av detta blev att kravet på samråd vid framtagandet av handlingsplanen inte kommer att motsvaras av någon möjlighet för Länsstyrelsen att besluta om villkor. Domstolen ansåg ändå att det var meningsfullt att kravet på samråd kvarstod.

Åtgärder för att minska lukt

Länsstyrelsens yrkande om delegation bifölls när det gällde åtgärder för att minska lukt genom ett tillägg i delegationsbestämmelsen. Mark- och miljööverdomstolen resonerade bland annat om att beslutade villkor enligt delegation måste uppfylla kravet på rimlighet enligt 2 kap. 7 § miljöbalken och behöverkunna överklagas. Mark- och miljööverdomstolen bedömde till skillnad från villkoret om vattennivåer att tillsyndsmyndigheten ska ha rätt att ge ytterligare villkor gällande skyddsåtgärder rörande störande lukt vid samråd om handlingsplan, och att det fanns skäl att uttryckligen reglera detta.

Redovisning av nya ledningar och pumpstationer

Domstolen ansåg att det var befogat att kommunen redovisar alla nya markförlagda ledningar och pumpstationer till Länsstyrelsen, oavsett deras koppling till nyexploateringar och nyanslutna områden.

Läs hela domen, sök på MÖD dom 2021-05-27 i mål nr M 1436-20