Sekretessbedömning av känsliga uppgifter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sekretessbedömning av känsliga uppgifter

Känslig information inom området dricksvattenförsörjning är sådan information som ensam eller tillsammans med annan information kan ge viktig kunskap om hela eller delar av vattenförsörjningskedjan.

För att göra en bedömning av vad som är känslig information kan den som förfogar över informationen överväga vilka uppgifter som kan orsaka skada för samhället eller tredje person om de av misstag kommer i orätta händer. En felaktig hantering av känsliga uppgifter kan medföra allvarliga konsekvenser och skada för verksamhetsutövaren och allmänheten, eller i värsta fall utgöra en risk för Sveriges säkerhet.

Det är främst i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) som lagstödet till skydd för de skyddsvärda uppgifterna framgår. I OSL finns bestämmelser hur de skyddsvärda uppgifterna ska värderas för att kunna sekretessbeläggas eller ej medan det i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen framgår hur skyddsvärda uppgifter som har blivit säkerhetsskyddsklassificerade ska skyddas.

Uppgifter i en handling kan sekretessbeläggas med stöd av flera paragrafer i OSL. Det är inte tillåtet att generellt stämpla en handling med sekretess utan att det finns konkreta grunder för sekretess i handlingens innehåll.

Om innehållet i handlingen bedöms kunna sekretessbeläggas förses handlingen med en markering, en så kallad sekretessmarkering (se OSL 5 kap. 5 §). Försvarsmakten och Säkerhetspolisen ska enligt säkerhetsskyddsförordningen förse en säkerhetsskyddsklassificerad handling med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har.

Exempel på sekretess

Nedan följer exempel på tre typer av sekretess.

Försvarssekretess

Vattenförsörjningen är en samhällsviktig verksamhet, och viss vattenförsörjning kan därför ha betydelse för totalförsvaret och till skydd för rikets säkerhet. Det kan handla om särskilt stora anläggningar, anläggningar som levererar dricksvatten till vissa försvarsanläggningar, kärnkraftverk eller liknande. Exempel på uppgifter som kan skyddas med stöd av OSL 15 kap. 2 §:

  • Beskrivning av vitala delar och anläggningar i vattenförsörjningssystem (läge och utformning, tekniska beskrivningar, ritningar, driftinstruktioner).
  • Uppgifter angående drift av vitala anläggningar (till exempel beredskapslager, driftinstruktioner och rutiner). Vitala anläggningars kapacitet, funktion och roll i vattenförsörjningssystemet (till exempel hydrauliska beräkningar och personuppgifter för ett större antal anställda inom totalförsvarsviktig verksamhet).

Säkerhets- eller bevakningsåtgärd

Ett ytterligare skäl till att belägga uppgifter med sekretess är att de kan utnyttjas till brottslig verksamhet om de blir kända för allmänheten. Exempel på sådan uppgift är information som kan bidra till att någon får upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder. Exempel på sådana uppgifter som kan skyddas med stöd av OSL 18 kap. 8 § är:

  • Beskrivning av delar och anläggningar i vattenförsörjningssystem (läge och utformning, tekniska beskrivningar, uppgifter om ritningar)
  • Säkerhet kring styr- och övervakningssystem, säkerhetsinstruktioner
  • Skyddsåtgärder (till exempel skalskydd, larm, bevakningsåtgärder, administrativa rutiner för lösenord, loggar och larm m.m.)
  • Upphandlingar av skalskydd, larm, passerkontrollsystem och bevakningstjänster

Risk- och sårbarhetsanalyser, planering och förberedelser

Uppgifter som är av betydelse för eller som har producerats eller samlats in för en myndighets planerings- eller förberedelseverksamhet för fredstida kriser som exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser kan träffas av sekretess enligt OSL 18 kap 13 § om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Exempel på uppgifter som kan skyddas av sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL är:

  • Var beredskapslager är belägna
  • Listor över nyckelpersoner och deras ansvarsområden vid en krissituation
  • Beroendeförhållande till vissa leverantörer
  • Var det finns svagheter i reaktionstid eller svårigheter att upptäcka incidenter

 

Praktiska exempel

Stödet i lagparagraferna kan styras av t.ex. anläggningarnas storlek och om det finns speciellt sårbara eller ”viktiga” abonnenter anslutna till den specifika anläggningen. Därför hänvisas ofta till mer än en paragraf, t.ex. både 15:2 och 18:8 eller 18:13.

Om en ledningsnätkarta ger information kring ledningsnätets utsträckning som i detta exempel går till statsministerns bostad, kan lagstöd för sekretess finnas i paragraf 15:2. Sådana skyddsvärda uppgifter kan därmed sekretessbeläggas enligt OSL paragraf 15:2. Om däremot en mindre ledningsnätkarta ger information kring ledningsnätets utsträckning till en större idrottsarena eller liknande finns inte lagstödet för sekretess i paragraf 15:2. Man får då göra bedömningen om uppgiften kan sekretessbeläggas enligt någon annan regel i OSL.