Säkerhetspolicy och säkerhetsplan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetspolicy och säkerhetsplan

Säkerhetspolicyn är ofta väldigt övergripande och beskriver krav på hur säkerhetsarbetet ska bedrivas samt fördelning av roller och ansvar för säkerhet inom organisationer.

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicyn är grunden i allt säkerhetsarbete och är en viljeinriktning för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Policyn visar tydligt ledningens inriktning för säkerheten och ligger till grund för regelverk, instruktioner och checklistor för det dagliga säkerhetsarbetet.

Säkerhetsplan

Säkerhetsplanen bör ingå som ett dokument i det normala systemet för styrning i VA-organisationen. Detta för att enkelt kunna hänvisa till andra dokument såsom beredskapsplan, krishanteringsplan, informationsplan, och så vidare.

Säkerhetsplanen anger hur säkerhetsarbetet bedrivs och är organiserat för VA-verksamheten. Till säkerhetsplanen bör det finnas riktlinjer som beskriver hur skyddet för olika delar ska vara utformat. Riktlinjerna kan också vara kompletterade med bland annat mer specifika anvisningar och checklistor.

Exempel på vad säkerhetsplanen kan innehålla:

  • Organisation för säkerheten
  • Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser
  • Bedömning av skyddsbehov
  • Administrativt skydd
  • Besöksrutiner