Grundläggande för säkerhetsarbetet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande för säkerhetsarbetet

Varje VA-organisation bör ha en säkerhetspolicy och säkerhetsplan med riktlinjer, rutiner och utpekat ansvar för säkerhetsarbetet.

Organisation, dokumentation och ansvar

Ansvaret för säkerheten skiljer sig normalt inte från andra verksamhetskrav och ligger alltså hos verksamhetsutövaren. I de fall VA-verksamheten är en del i kommunens egen organisation delegeras normalt ansvaret till VA-chefen. När verksamheten är ett eget aktiebolag eller en del av ett kommunalförbund uppstår det lätt otydligheter när det gäller säkerhetsansvaret. Detta blir ofta tydligt när man ställs inför en händelse, exempelvis när det behövs nödvattenförsörjning i större skala och under längre tid.

Outredda frågor kan vara hur och vem som ska informera, vem som ska upprätta informationscentraler, hur information vidarebefordras mellan kommun och bolag, vem som ansvarar för att upprätta planer för nödvattenförsörjning, och så vidare. Därför är det viktigt att det finns dokumenterade överenskommelser när det gäller vem som ansvarar för vad.

Kommunen bör ha en säkerhetspolicy som gäller för alla sina verksamheter. 

Med utgångspunkt från denna policy skapar varje verksamhet sin säkerhetsplan och sina riktlinjer för säkerheten. 

I större organisationer kan det finnas en utpekad säkerhetsansvarig som har fackkunskap och som ansvarar för att stödja säkerhetsarbetet inom organisationen. I kommunen finns ofta en säkerhetssamordnare som har till uppgift att samordna och stötta verksamheterna. Säkerhetssamordnaren har normalt inte ansvar för säkerheten. Arbetet bör, oavsett om extern hjälp anlitas eller inte, ledas av den som är ansvarig för säkerheten. Det är viktigt att organisationen i sig är delaktig i processen och inte blint förlitar sig på att någon annan löser problemet.

Läs vidare om risk- och sårbarhetsanalys.