Tillstånd, villkor och miljörapport - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd, villkor och miljörapport

Tillståndsplikt är samhällets sätt att skaffa sig kontroll över verksamheters miljöpåverkan. I gengäld ger samhället tillbaka en rätt (tillståndet) att bedriva verksamheten. Tillståndet ger ett framtida skydd mot någon som vill förbjuda eller inskränka verksamheten, och är svårt att återkalla.

Två slags tillstånd kan bli aktuella att söka: för vissa reningsverk samt för s.k. vattenverksamheter, exempelvis när uttag ska göras för dricksvatten. Det är tillåtet att frivilligt söka tillstånd för vilken slags verksamhet som helst som man vill säkerställa ett skydd för att få driva.

När måste man söka tillstånd för uttag av vatten och vattenverksamhet?

Tillstånd för vattenverksamheter kan handla om byggande i vatten (exempelvis ledningar) eller att ändra flöden eller vattennivåer så mycket att det kan påverka den omgivande miljön negativt, exempelvis stora uttag av vatten, ändring av grundvattennivå, anläggande av vissa större dammar m.m.

När måste man söka tillstånd för reningsverk?

Avloppsreningsverk som är avsedda att ta emot avloppsvatten från fler än 2 000 människor (pe) ska ha tillstånd som miljöprövningsdelegationen utfärdar. Reningsverk för mellan 200 och 2 000 pe ska anmälas till kommunens miljönämnd. Ändringar i någon av verksamheterna måste anmälas till tillsynsmyndigheten.

Är reningsverket avsett för färre än 200 pe fordras också tillstånd, men det utfärdar kommunens miljönämnd. Den prövningen är mindre omfattande och tar kortare tid.

Ledningsnätet ska tas med i prövningen av reningsverket

Skyldigheten att söka tillstånd och anmäla avloppsreningsverk är begränsad till reningsverket. Sedan 2007 omfattas inte ledningsnätet av tillstånds- eller anmälningsplikt, men detta bör ofta ändå tas med i prövningen av reningsverket som s.k. följdverksamhet.

En förutsättning om myndigheten ska meddela tillståndsvillkor eller förelägganden som rör ledningsnätet är att den som utövar den tillståndsgivna eller anmälda verksamheten (exempelvis ledningsnätet) har rådighet över det som villkoras eller föreläggs.

Att få tillstånd kan ta lång tid

Prövningen hos myndigheterna är omfattande, resurskrävande och kostsam. Det kan ta flera år att få ett tillstånd, och innan dess får inget arbete som avses i tillståndsansökan ens påbörjas.

Tillstånden har en ram för vad som är tillståndsgivet och de är villkorade. Villkor måste följas. Myndigheterna är skyldiga att skriva tydliga, entydiga och genomförbara villkor. Det är straffbart att bryta mot tillstånds- och anmälningsplikter, att överträda tillståndsramar liksom att bryta mot villkor.