Egenkontroll av VA-verksamheten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll av VA-verksamheten

Den som bedriver verksamheten ska följa reglerna och kunna visa detta för myndigheten. Det kallas omvänd bevisbörda. Därför behöver VA-huvudmannen säkerställa att det finns en bra egenkontroll för alla delar av VA-verksamheten, alltså inte bara för avloppsreningsverket.

Egenkontroll är en skyldighet enligt miljöbalken. Den gäller utöver föreskrifter om mätningar och utöver eventuella kontrollprogram som myndigheten har beslutat eftersom dessa bara tar upp vissa moment i kontrollen.

Vad innebär egenkontroll?

Grundkravet innebär att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga och motverka olägenheter och problem samt att skaffa kunskaper om verksamheten och hur denna påverkar miljön. Det är viktigt att välja en rimlig ambitionsnivå, nödvändiga rutiner ska finnas men inte fler än att de kan följas och uppdateras. Kraven ställs högre för anmälnings- och tillstånds­pliktiga delar än för andra delar av vattentjänsterna, men grunder.

Ansvar ska vara tydligt fördelat och dokumenterat. Det räcker inte att hänvisa till en kommuns delegationsordning eller ett VA-bolags allmänna ansvarsfördelning.

Viktigt med rutiner, uppföljning och återkoppling

Ansvaret fördelas så att miljöarbetet kan fungera, och så att det är tydligt och förstått. Regler och krav som gäller för verksamheten ska kartläggas och hållas aktuella. Det ska finnas rutiner för kontroller, mätningar, regelbundna undersökningar, riskbedömningar, skötsel och underhåll. Dessa ska följas upp och hållas aktuella. Verksamheten och olika delar av den ska undersökas och riskbedömas regel­bundet. Resultat och information om störningar eller brister ska återkopplas rätt och leda till åtgärder.

VA-chefen måste anmäla störningar

Reningsverk >200 pe och större dricksvattenuttag är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Då ska egenkontrollen och resultaten av den dokumenteras. Om det uppstår en driftstörning eller liknande händelse i en sådan anläggning och om miljön eller människors hälsa kan störas så behöver VA-chefen säkerställa att händelsen omgående anmäls till tillsynsmyndigheten, annars riskeras en åtalsanmälan.

Verksamheten bör undersöka den omgivande miljön

Det ska finnas en aktuell förteckning över alla kemikalier som används.

För större reningsverk och uttag av vatten  eller sådana vattentjänster som ligger miljömässigt sämre till bör det även undersökas hur miljön utanför påverkas. Ett sätt kan vara att regelbundet ta egna prover, mäta buller eller registrera lukt. Ett annat kan vara att medverka i s.k. samordnad recipientkontroll.

Den som tar ut grundvatten kan behöva undersöka hur uttaget påverkat miljökvalitetsnormen God kvantitativ status.

Ackrediterat laboratorium ska göra all föreskriven mätning

All föreskriven eller myndighetsbeslutad mätning, provtagning och analys som avser utsläpp i vatten, flöden, slam, recipient och sediment ska utföras av ett ackrediterat laboratorium när ett sådant finns för den kontroll som avses. Men mätning och provtagning får utföras av någon annan som genomgått utbildning och som är lämpad för uppgiften.