Miljökrav enligt miljöbalken - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljökrav enligt miljöbalken

Miljöbalken och vissa EU-förordningar är till för att skydda människor och den omgivande miljön. Miljöbalken gäller alla delar av vattentjänsterna: skyddet av vattentäkten och uttaget och överföringen av råvatten, vattenreningsverk och produktionen av dricksvatten, ledningsnätets alla delar samt avloppsreningsverket och hanteringen av dagvatten.

Avloppsreningsverk och vissa delar av dricksvattenproduktionen kan dessutom omgärdas av tillståndsplikt och anmälningsplikt. En annan viktig lag som rör vattentjänster är EU:s kemikalie­förordning Reach som gäller parallellt med miljöbalken när kemikalier hanteras.

Miljökvalitetsnormer kan kraftfullt påverka avloppsanläggningar och uttag av dricksvatten.

Tillsynsmyndigheten får tvinga fram åtgärder

Tillsynsmyndighetens uppgift är att ingripa om regler och myndighetsbeslut inte följs. Den får tvinga fram åtgärder genom föreläggande eller förbud. För vissa överträdelser är den skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift och för andra att anmäla dem till polis eller åklagare. Straffen är ofta böter men även fängelse kan bli aktuellt.

Egenkontroll är en skyldighet

Den som bedriver verksamheten ska följa reglerna och kunna visa detta för myndigheten. Det kallas omvänd bevisbörda. Därför behöver VA-organisationen säkerställa att det finns en bra egenkontroll för alla delar av VA-verksamheten, alltså inte bara för avloppsreningsverket. Det är en skyldighet enligt miljöbalken. Den gäller utöver föreskrifter om mätningar och utöver eventuella kontrollprogram som myndigheten har beslutat eftersom dessa bara tar upp vissa moment i kontrollen.

Viktigt med rutiner, uppföljning och återkoppling

Ansvaret fördelas så att miljöarbetet kan fungera, och så att det är tydligt och förstått. Regler och krav som gäller för verksamheten ska kartläggas och hållas aktuella. Det ska finnas rutiner för kontroller, mätningar, regelbundna undersökningar, riskbedömningar, skötsel och underhåll. Dessa ska följas upp och hållas aktuella. Verksamheten och olika delar av den ska undersökas och riskbedömas regel­bundet. Resultat och information om störningar eller brister ska återkopplas rätt och leda till åtgärder.

VA-chefen måste anmäla störningar

För de delar av vattentjänsterna som är tillstånds- eller anmälningspliktiga ska egenkontrollen och resultaten av den dokumenteras. Uppstår en driftstörning eller liknande händelse i en sådan anläggning och miljön eller människors hälsa kan störas så behöver VA-chefen säkerställa att händelsen omgående anmäls till tillsynsmyndigheten, annars riskeras en åtalsanmälan.

Verksamheten bör undersöka den omgivande miljön

Det ska finnas en aktuell förteckning över alla kemikalier som används.

För större reningsverk eller sådana vattentjänster som ligger miljömässigt sämre till bör det även undersökas hur miljön utanför påverkas. Ett sätt kan vara att regelbundet ta egna prover, mäta buller eller registrera lukt.

Ackrediterat laboratorium ska göra all föreskriven mätning

All föreskriven eller myndighetsbeslutad mätning, provtagning och analys som avser utsläpp i vatten, flöden, slam, recipient och sediment ska utföras av ett ackrediterat laboratorium när ett sådant finns för den kontroll som avses. Men mätning och provtagning får utföras av någon annan som genomgått utbildning och som är lämpad för uppgiften.