EU-direktiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU-direktiv

Här finns en lista med de viktigaste EU-direktiv som berör vattentjänstbranschen.

Avloppsdirektivet

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Dricksvattendirektivet

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten.

Översvämningsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Havsmiljödirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område.

Miljökvalitetsnormsdirektivet (prioämnesdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG.

Direktiv om miljökonsekvensbeskrivning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Se även direktiv 1985/337/EEG ovan.

Badvattendirektivet

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten.

Grundvattendirektivet

Rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen.

Slamdirektivet

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

Det klassiska direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.