Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna bestämmelser VA (ABVA)

Kommunen ska också fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen. De allmänna bestämmelserna utgör en form av normgivning som kommunen bestämmer ensidigt, dvs. det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för att bestämmelserna skall bli bindande.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar.

Svenskt Vatten har publikation 94 utarbetat textförslag till sådana bestämmelser samt förslag till information till fastighetsägare. Textförslaget till de allmänna bestämmel­serna skiljer sig till en del från de textförslag som VAV och Svenskt Vatten tidigare tagit fram i anslutning till 1970 års VA-lag. Skillnaderna består främst i att textmassan de allmänna bestämmelserna (ABVA) har reducerats.

Anledningen härtill är man i förarbetena till den nya lagen kommit fram till att vissa av bestämmelserna i de tidigare textförslagen varit av så generell natur att de lämpligen borde införas i den nya lagen om allmänna vattentjänster, vilket också skett. Vissa andra bestämmelser har ansetts bättre höra hemma i kommunens VA-taxa. Ytterligare andra bestämmelser har ansetts vara mer av informationskaraktär och bör därför återfinnas i en särskild informationsskrift till fastighetsägare.

Utöver nämnda textförslag återfinns i publikationen kommentarer till de båda textförslagen. Dessa är riktade till huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen och avser belysa bakgrunden till vissa av bestämmelserna i ABVA och vad som särskilt bör observeras. Kommentarerna till informationsskriften ger främst tips om förhållanden som kan vara specifika för vissa kommuner. Finns även andra särskilda förhållanden om vilka fastighetsägarna anses böra informeras, kan informationsskriften givetvis kompletteras med dessa.