Vattenmiljö och avlopp i EU - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenmiljö och avlopp i EU

Europeiska miljömyndigheten EEA har publicerat en rapport om Europas miljö - läge och framåtblick

Här sammanfattar vi rapporten från ett VA- och vattenperspektiv

Vilka och vad påverkar Europas vatten

Statusen på sötvattnen inom EU påverkas numera främst av diffusa utsläpp av föroreningar, vattenuttag och av hydromorfologisk påverkan. Utsläpp från punktkällor och tillförseln av kväve har reducerats.

Ca 40 % av EU:s vattenförekomster uppnår god ekologisk status. Att ca 60 % inte gör det beror till ca 40 % på hydromorfologisk påverkan (t.ex. vattenkraftsdammar) och till 38 % på diffus påverkan.

Jordbruket svarar för 40 % av vattenanvändningen i EU och hushållen för 12 %. Vattentillgångarna minskar p.g.a. klimat-förändringarna och behoven av skydd mot både översvämningar och torka ökar. Vattenbalansen inom EU blir allt svårare att upprätthålla.

Övergödning är ett påtaglig problem i främst norra Europa.

Ekologisk status

En större andel av vattentillgångarna uppnår god ekologisk status i Skandinavien, Skottland och östra EU. I de befolkningstäta vattendistrikten i Centraleuropa är det tvärtom. Men i de flesta ytvattnen inom EU minskar syreförbrukningen och halterna av ortofosfat. Båda parametrarna kan knytas till minskade utsläpp av urbant avloppsvatten och från industrier.

Kemisk status

Ca 38 % av Europas vattenförekomster uppnår god kemisk status. Om vanligt eller naturligt förekommande kemiska ämnen utesluts från bedömningen uppnår 97 % god kemisk status. Det är relativt få kemiska ämnen som förklarar varför god kemisk status inte nås (främst kvicksilver, PBDE och PAH).

Metoden för bedömning av kemisk status missar alla tusentals kemiska ämnen som är i dagligt bruk liksom kombinations-effekterna av alla ämnen.

Avlopp

I norra EU är mer än 80 % av befolkningen anslutna till reningsverk för tätorter och mer än 70 % av dessa har tertiär rening. I centrala EU med hög befolkningstäthet är siffrorna högre - 97 % respektive 75 % - medan de är generellt lägre i södra och östra EU.

Brister i genomförandet av avloppsdirektivet förklarar varför 15 % av ytvattnen inte uppnår god ekologisk status.

Kemikalier och andra föroreningar

Ca 22 600 kemiska ämnen som det släpps ut mer än 1 ton per år av på marknaden inom EU är registrerade enligt EU-förordningen Reach. Närmare 70 % av registreringarna uppfyller inte kraven på utredning av effekter på miljön och människors hälsa.

År 2017 uppgick konsumtionen av industrikemikalier till 304 miljoner ton, av vilka 22 % var miljöfarliga och 71 % var hälsofarliga.

EEA anser att den snabbt ökande användningen av nanomaterial är oroande.