Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll metanemissioner

Anslut er till Svenskt Vattens och Avfall Sveriges samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner och få stöd med kartläggning av era metanutsläpp, stöd till åtgärder för att minska era metanutsläpp och stöd till rapportering av Hållbarhetskriterier (HBK) samtidigt som ni också medverkar till totalt minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar.

Webbinarium om metanemissioner vid biogasanläggningar 17 maj

Till följd av EU:s Gröna Giv (Green deal) och den av EU kommissionen meddelade metanstrategin kommer lagstiftningen avseende metanemissioner från biogasanläggningar troligen att skärpas framöver. Med tanke på de förväntade förändringarna behöver branschen och myndigheter träffas för att dela information och diskutera sin syn på tillsyn och åtgärder för minskade metanemissioner. Nitoves AB arrangerar därför den 17 maj ett webbinarium om metanemissioner vid biogasanläggningar. Representanter från Naturvårdsverket, Svenskt Vatten, Avfall Sverige och LRF finns med för att informera om pågående arbete på området och ta del av Era synpunkter inför förväntade lagstiftningsremisser. 

För mer information och anmälan.  

Mer om Egenkontroll metanemissioner

Genom deltagande i Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar.

Er verksamhet ger samtidigt biogasbranschen bättre kunskapsunderlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp.

Varför ska er anläggning delta i Egenkontroll Metanemissioner (EgMet)?

 • Ökad kunskap om faktiska utsläpp. Genom mätning kan ni kontroller att eventuella villkor om metanutsläpp i miljötillståndet uppfylls, samtidigt som ni får hjälp med förslag till åtgärder för att uppfylla villkoret.
 • Underlättad redovisning av HBK. Genom att delta får er verksamhet ett verifierat system för mätning av metanläckaget från din anläggning och behöver inte använda schablonvärden vid redovisning av Hållbarhetskriterier (HBK) enligt hållbarhetslagen. Från och med 2021 kommer redovisning enligt hållbarhetslagen att vara aktuellt inte bara för er som säljer fordonsgas utan även för anläggningar som producerar el eller säljer biogas för värmeproduktion.
 • Förbättrade rutiner. Genom att delta får ni rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning m.m. och uppfyller Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll med avseende på utsläpp av metan
 • Minskad klimatpåverkan. Metanemissioner har stor klimatpåverkan. En klimatsmart biogasproduktion blir extra viktig inte minst inom Hållbarhetsrapporteringen (HBK) eftersom många upphandlingar av t.ex. bussbränsle baseras på de officiella HBK-siffrorna. 
 • Förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet. Metanemissioner är förenade med en säkerhetsrisk och går dessutom ofta att koppla till illaluktande utsläpp. 
 • Förbättrad ekonomi.  Emissioner av metan innebär förlorade intäkter. Åtgärder för att minimera metanförluster kan löna sig!  

Vad innebär ett deltagande i Egenkontroll Metanemissioner?

Ett deltagande innebär att ni som anläggning åtar er att:

 • systematiskt och regelbundet utföra läcksökning på er anläggning (utförs av egen personal), 
 • kvantifiera emissionerna av metan från anläggningen vart tredje år (görs av oberoende mätkonsult),
 • skicka dokumentation från ovan mätning (dvs vart tredje år) till kansliet för Egenkontroll Metanemissioner

Kontakt

Avfall Sverige och Svenskt Vatten har anlitat ett kansli (Nitoveskonsulterna) som ska växla upp arbetet och ge er som deltar mer stöd/återkoppling och bättre sprida de goda resultat som branschen presterar. Kansliets uppgifter är att:

 • ge er återkoppling kring era mätresultat, inklusive förslag till åtgärder för minskade emissioner,
 • skicka ut nyhetsbrev, flagga för utbildningstillfällen och seminarier för ökad kunskap,
 • växla upp kommunikationsarbetet riktat mot t.ex. media och myndigheter för att synliggöra det arbete ni utför för en (ännu) mer klimatsmart biogasproduktion.

Du tar kontakt med kansliet genom att mejla till anders.magnusson@nitoves.se

Observera att det utgår en årlig avgift för att delta i systemet

Avgiften betalas till Avfall Sverige/Svenskt Vatten och täcker självkostnaden för kansliet. Avgiften är maximalt 5000 kr/år och anläggning, men kan framöver bli lägre ju fler anläggningar som ansluter sig i Sverige. Utöver den årliga avgiften så utgår en kostnad för att anlita en oberoende mätkonsult för kvantifiering av metanemissioner vart tredje år. Anläggningen anlitar själv den oberoende mätkonsulten och betalar för dennes tjänster