Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll metanemissioner

Sett till de utsläppsvolymer av olika växthusgaser som sker idag är metan, näst efter koldioxid, den gas som bidrar mest till den globala uppvärmningen. Åtgärder för minskade metanemissioner är därför en viktig del i er anläggnings hållbarhetsarbete och kan få stor betydelse för att minska er anläggnings klimatavtryck.

Genom att delta i Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan. Er verksamhet ger samtidigt biogasbranschen bättre kunskapsunderlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp.

Systemet består av två huvudsakliga delar:

 • Systematisk läcksökning och åtgärder enligt de rutiner som upprättas i samarbete med Sekretariatet för Egenkontroll metanemissioner. Detta utförs i första hand av anläggningens egen personal med minsta intervall en gång per år, men ett tätare intervall rekommenderas. Systemet ger också stöd exempelvis genom nyhetsbrev med information om förslag till åtgärder och genom att anordna seminarier och temadagar.
 • Emissionsmätning i utsläppspunkter med systematiska utsläpp för att kvantifiera utsläpp och förluster av metan, utförs av extern och oberoende mätkonsult med intervallet vart tredje år. För varje utsläppspunkt som kvantifieras upprättar mätkonsulten en avvikelserapport där det också ska ges förslag på åtgärder för att minska utsläppet. I ett kvantifieringsprotokoll summeras utsläppen och man får ett värde på de totala metanförlusterna på anläggningen.

Kostnad

Avgiften är högst 5 000 kronor per år, men kan bli lägre. Avgiften betalas till Avfall Sverige/Svenskt Vatten och ska täcka självkostnaden för sekretariatet. Framöver kan kostnaden  bli lägre om fler anläggningar som ansluter sig i Sverige.

Utöver den årliga avgiften så utgår en kostnad för att anlita en oberoende mätkonsult för kvantifiering av metanemissioner vart tredje år. Anläggningen anlitar själv den oberoende mätkonsulten och betalar för dennes tjänster.

Fördelar med att delta i samarbetet

 • Medverkan i systemet ett sätt att kontrollera att eventuella villkor om metanutsläpp i miljötillståndet uppfylls, samtidigt som ni får hjälp med förslag till åtgärder för att uppfylla villkoret.
 • Genom att delta får er verksamhet ett verifierat system för mätning av metanläckaget från din anläggning och behöver inte använda schablonvärden vid redovisning enligt hållbarhetslagen (HBK). Från och med 2021 kommer redovisning enligt hållbarhetslagen att vara aktuellt inte bara för er som säljer fordonsgas utan även för anläggningar som producerar el eller säljer biogas för värmeproduktion.
 • Genom att delta får ni rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning m.m. och uppfyller Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll med avseende på utsläpp av metan.
 • Läckage av biogas kan vara ett arbetsmiljö- och säkerhetsproblem. Genom medverkan minimeras riskerna för era medarbetare.
 • Läckage av biogas innebär en ekonomisk förlust. Åtgärder för att minimera metanförlusterna kan löna sig.

Presentation av sekretariatet

Nitoveskonsulterna kommer att ansvara för systemets kansli som administrera ansökningar om att delta i systemet.

Kansliet kommer dessutom att:

 • informera deltagande anläggningar om åtgärder för att minska metanutsläpp,
 • publicera nyhetsbrev med relevant information,
 • sammanställa underlag för systemrapport, temadagar och seminarier samt
 • besvara frågor om systemet från medlemmar och andra aktörer.

Nitoveskonsulterna har flerårig erfarenhet som konsulter för VA-verksamheter och biogasproducerande verksamheter. I första hand har uppdragen inom biogassektorn handlat om gassäkerhet samt tillståndsansökningar enligt Miljöbalken och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Nitoveskonsulterna bedriver dessutom utbildningsverksamhet, bland annat utbildningar av föreståndare enligt LBE och övergripande utbildning om den lagstiftning som ger upphov till krav på egenkontroll vid biogasanläggningar. Nitoveskonsulterna utbildar också i biogasanläggningens tekniska uppbyggnad och om biogasprocessen.

Du tar kontakt med kansliet genom att mejla till anders.magnusson@nitoves.se