Hoppa till huvudinnehåll

Biogas

Avloppsslam bildas dygnet runt, året runt i avloppsreningsverken som en restprodukt vid rening av avloppsvatten. Det är viktigt ur miljö-, hälso- och resurssynpunkt att rätt slam nyttjas för att skapa ett kretslopp och att det används på rätt plats. När det gäller biogas är avloppsreningsverken i Sverige en av landets största producenter.


Det finns en lång rad användningsområden för slam, exempelvis jordtillverkning, växtetablering och jordbruksanvändning. De svenska reningsverken producerar årligen ca 1 miljon ton slam, vilket blir ca 70 kg per ansluten person och år. Omräknat till torrsubstans (TS) är det totalt ca 220 000 ton TS slam per år eller 22 kg TS slam per person och år.
Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas.

Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. En normal biogasproduktion är ca 10 Nm3 biogas per person och år eller som energivärde, 100kWh/år. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598). Observera att alla kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar som producerar biogas måste söka tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det gäller även anläggningar som innan 2015 var undantagna tillståndsplikt.