Verksamhetssystem & certifiering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetssystem & certifiering

Ett verksamhetssystem kan utformas på många sätt, skräddarsytt för en specifik verksamhet eller mer generellt. Det kan omfatta hela eller delar av VA-verksamheten, eller en hel kommuns samlade verksamhet.

Det är viktigt att känna till de internationella standarderna för kvalitets- och miljöledning, ISO 9001 respektive ISO 14001. Standarderna beskriver vilka beståndsdelar som ska finnas i ett ledningssystem men inte hur de ska utformas i en specifik verksamhet. Ett verksamhetssystem kan certifieras mot en viss standard. Certifiering garanterar att vissa krav på verksamheten är uppfyllda eftersom den har granskats av en oberoende part. Certifieringen kan omfatta större eller mindre delar eller begränsas till vissa aspekter av verksamheten.

Även utan certifiering kan ett verksamhetssystem vara ett användbart stöd för styrning av VA-verksamheten. Det är viktigt att välja en omfattning som är rimlig i förhållande till verksamhetens behov. Systemet är inte något självändamål utan ska vara ett stöd för att verksamheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Se vidare: Aspekter kring användning av certifierade ledningssystem i VA sektorn (pdf)

Ledningssystem för delar av verksamheten

  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – faroanalys och kritiska styrpunkter) har blivit ett vedertaget sätt att arbeta inom livsmedelsbranschen och är sedan januari 2012 ett krav. HACCP är en metodik för att identifiera, bedöma och styra faror som är viktiga för dricksvattnets säkerhet.
  • ISO 22000 (ledningssystem för livsmedelssäkerhet) är en standard för kvalitetssäkring inom livsmedelsindustrin som bygger på HACCP. ISO 22000 innebär därmed en möjlighet till certifiering av egenkontrollarbetet enligt HACCP.
  • WSP (Water Safety Plan – säkerhetsplan för dricksvatten) har tagits fram av WHO för att systematiskt arbeta med säkerhet i dricksvattenförsörjningen genom hela kedjan från vattentäkt till tappkran. I WSP ingår egenkontrollprogram med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten plus vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. I en WSP ingår också bland annat säkerhet inom områdena sabotage och skadegörelse, IT och mikrobiologiska säkerhetsbarriärer.
  • REVAQ är ett certifieringssystem för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. År 2008 startade Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln det certifieringssystem som REVAQ är idag.