Chefens ansvar & personalfrågor - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Chefens ansvar & personalfrågor

På den här sidan tar vi upp chefs- och ledarskapsfrågor som är specifika för VA-verksamheten, samt frågor om arbetsmiljö.

Det formella ansvaret

VA-chefens ansvar och befogenheter bör vara tydligt definierade i organisationens delegationsordning. Beroende på hur befattningsbeskrivning och delegationsordningen har formulerats kan VA-chefen vara juridiskt ansvarig för verksamhetens konsekvenser. 

VA-chefen kan personligen ställas inför rätta, exempelvis om hon eller han har beslutat om åtgärder utan att ha nödvändiga tillstånd, vid föroreningsutsläpp eller arbetsplatsolyckor. Frågor som rör chefens personalansvar i allmänhet hanteras bäst i samråd med organisationens personalavdelning eller motsvarande.

Att leda VA-verksamheten

Oavsett vilket formellt personalansvar som följer tjänsten i linjeorganisationen, har VA-chefen ett ansvar för att leda VA-verksamheten och utvecklingen av VA-anläggningen. Ingen kan ensam ha all kompetens som krävs för verksamheten, men VA-chefen behöver vara väl orienterad om branschen och kunna bedöma vilka kompetenser som behövs i organisationen.

VA-chefen behöver inte vara expert på reningsprocesser, hydraulik eller anläggningsarbeten, men en övergripande kunskap om VA-anläggningens tekniska funktion, miljöpåverkan, ekonomiska förutsättningar och inte minst dess betydelse i samhället är en förutsättning för att han eller hon ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Det är viktigt att kunna bedöma vilka beslut som han eller hon kan fatta själv inom ramen för sitt uppdrag, och när beslut behöver lyftas till överordnad chef eller den politiska nämnden. Det krävs en god förståelse för kommunpolitikernas arbetssituation och en bra kommunikation för att ge dem en möjlighet att fatta kloka och långsiktiga beslut om VA-verksamheten.

Det ingår också i VA-chefens roll att bedöma vilken kompetens som behöver finnas i den egna organisationen och ge förutsättningar för kompetensutveckling. En framgångsfaktor är att kunna fånga upp driftpersonalens erfarenheter och använda som underlag för att bedöma behov och möjligheter.

Kurser och verktyg

Svenskt Vatten har ett brett utbud av kurser och seminarier för både VA-chefen och övrig personal.  hållbarhetsindex  är ett verktyg som lämpar sig för att kartlägga organisationens starka och svaga sidor. Vi rekommenderar att verktyget används som stöd i arbetet med att leda verksamheten.

Arbetsmiljö

VA-chefen har dels  arbetsmiljöansvar för direkt underställd personal, dels ett ansvar för arbetsmiljön vid allt arbete med VA-anläggningen. Detta regleras i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ser till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs.

Risker i arbetsmiljön

Arbete i VA-anläggningen innebär arbetsmiljörisker av olika slag. I avloppsreningsverk förekommer exponering för mikroorganismer, virus, parasiter och fällningskemikalier. Det kan finnas risk för dålig hygien, stress, tunga lyft och fallolyckor och det kan förekomma ensamarbete och psykosociala problem. Dessutom förekommer risker med syrebrist i slutna utrymmen samt exponering för höga halter av gaser (exempelvis svavelväte, koldioxid). Flera av dessa arbetsmiljörisker är också aktuella i vattenverk, i pumpstationer och vid ledningsarbeten.

Beställaren ansvarar för arbetsmiljösamordning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bygg- och anläggningsarbeten ansvarar beställaren för samordning av arbetsmiljön om entreprenörer anlitas vid bygg- och anläggningsarbeten. Det ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planeringsfasen (BAS-P) och för utförandefasen (BAS-U).

Webbplatsen Arbetsmiljö VA är ett verktyg för arbetsmiljöarbete för alla som jobbar inom VA.

Arbetsmiljöverkets webbplats finns värdefull information till stöd för arbetsmiljöarbetet.

Till vägledning för planering och utförande av schaktarbeten har Arbetsmiljöverket tillsammans med Statens Geotekniska Institut gett ut ”Schakta säkert – en handbok om säkerhet vid schaktning”.

Kontakta kommunens personalavdelning för information och stöd när det gäller kommunens eget arbetsmiljöarbete.