Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex (HBI) är en årlig undersökning som syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. I årets undersökning (2020) deltog 184 kommuner. Undersökningen ger en samlad långsiktig bedömning av läget i VA-Sverige. Rapporten tar bland annat upp läget för vattentillgång, leveranssäkerhet, krisberedskap och långsiktig planering.

Hållbarhetsindex kan användas som verksamhetsutvecklingsstöd för att:

  • Underlätta och ge underlag för diskussioner mellan verksamhetsansvariga och politiska beslutsfattare.
  • Användas som underlag vid översyn av investeringsbehov, långsiktig ekonomisk planering och taxa.
  • Uppmärksamma långsiktig hållbarhet inom VA genom att underlätta uppföljning av planering och genomförda åtgärder på kort, medellång och lång sikt.
  • Utgöra underlag till strategiska dokument såsom regional vattenförsörjningsplan och VA-planering samt vid uppföljning av antagna mål.
  • Analysera gemensamma styrkor och svagheter och för att hitta potentiella samverkansmöjligheter med grannkommuner eller andra VA-organisationer.
  • Identifiera rekryteringsbehov.  

Hållbarhetsindex genomfördes första gången 2014 med 97 deltagande kommuner. 2019 deltog 171 kommuner och i årets undersökning har deltagandet stigit till 184 kommuner. Totalt omfattar undersökningen 63 procent av antalet kommuner och 86 procent av Sveriges befolkning.

Resultatrapport 2020

I resultatrapporten för hållbarhetsindex 2020 (pdf) presenteras det samlade resultatet för undersökningen med kommentarer och analys. 

Sammanfattningsvis visar rapporten att  den dagliga driften fungerar bra, men rapporten bekräftar behovet av samverkan och starkare organisationer för att klara av finansiering och planering av nödvändiga investeringar i den livsviktiga infrastrukturen för vatten och avlopp.

Läs vidare beskrivning av hållbarhetsindex (HBI)