Hållbarhetsindex (HBI) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex (HBI) är en årlig undersökning som syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Det är dessutom ett verktyg som ger stöd i aktuella frågor kring investeringar, planering, prioriteringar och taxa som verksamhetsansvariga och förtroendevalda har att ta ställning till.

Undersökningens syfte

Undersökningen syftar till att ge en samlad långsiktig bedömning av läget i VA-Sverige och inkluderar bland annat frågor kopplat till vattentillgång, leveranssäkerhet, krisberedskap och långsiktig planering. Hållbarhetsindex kan användas som verksamhetsutvecklingsstöd för att:

  • Underlätta och ge underlag för diskussioner mellan verksamhetsansvariga och politiska beslutsfattare.
  • Användas som underlag vid översyn av investeringsbehov, långsiktig ekonomisk planering och taxa.
  • Uppmärksamma långsiktig hållbarhet inom VA genom att underlätta uppföljning av planering och genomförda åtgärder på kort, medellång och lång sikt.
  • Utgöra underlag till strategiska dokument såsom regional vattenförsörjningsplan och VA-planering samt vid uppföljning av antagna mål.
  • Analysera gemensamma styrkor och svagheter och för att hitta potentiella samverkansmöjligheter med grannkommuner eller andra VA-organisationer.
  • Identifiera rekryteringsbehov.

Aktuell status 

2023 års undersökning publicerades den 2 maj 2024. Svenskt Vattens medlemmar har tillgång till såväl årets som tidigare undersökningar i VASS.

För detaljerad information kring Hållbarhetsindex syfte och konstruktion samt för att ta del av aktuella frågedefinitioner, se dokument Hållbarhetsindex för kommunernas VA-verksamhet. 

Kontakt

Vid frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss på Svenskt Vatten via vass@svensktvatten.se.