Överklagande och prövning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Överklagande och prövning

Sedan den 1 januari 2016 finns en ny instansordning för VA-mål. Den tidigare VA-nämnden har ersatts med mark-och miljödomstolen. Domar och beslut hos mark- och miljödomstolen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt. En nyhet för VA-målen är dock att prövningstillstånd i fortsättningen kommer att krävas vid överklagande till Mark- och miljööverdomstolen.

Fördjupning

Den 1 januari upphörde Statens VA-nämnd, som sedan 1970 varit den myndighet som prövat mål enligt vattentjänstlagen. Sådana mål kommer i fortsättningen att handläggas av de fem mark- och miljödomstolarna. De är belägna vid tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund.

De regler som gäller för mark- och miljdomstolarna möjliggör i huvudsak  motsvarande handläggning som har förekommit i VA-nämnden. Deta gäller bl.a. förhandlin, besiktning på plats, anlitande av sakkunnig och syn. En möjlighet till interimistiska beslut i vattenavstängningsmål har införts i vattentjänstlagens 53 §. 

Ärenden där en kommun har överklagat ett föreläggande från länsstyrelse att tillhandahålla allmänna vattentjänster kommer att handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Samma lag ska även tillämpas på ärende om ansökan om utdömande av vite.

Vid andra typer av mål enligt vattentjänstlagen kommer rättegångsbalkens regler om tvistemål att gälla för handläggningen. Det innebär bl.a. att ett mål regelmässigt kommer att inledas genom ansökan om stämning.

Tidigare tillämpades en generös inställning till ny bevisning i högre rätt. I och med att målen nu prövas av domstolar i första instans kommer denna generösa inställning inte kunna fortsätta.

För avgöranden från mark- och miljödomstolarna gäller en överklagandetid om tre veckor från det att domen eller beslutet meddelades (50 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar och 52 kap. 1 § rättegångsbalken och 38 § lagen om domstolsären­den). Statens VA-nämnd var en förvaltningsmyndighet och klagofristen beräknades därför enligt förvaltningslagens regler från den tidpunkt när beslutet delgetts parterna. Detta gäller alltså inte längre. Det är viktigt att uppmärksamma denna förändring.

Prövningstillstånd meddelas endast när vissa skäl föreligger. Mark- och miljö­överdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

  1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
  2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
  3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
  4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Avgöranden av Mark- och miljööverdomstolen i första instans får, liksom tidigare, överklagas till Högsta domstolen. För mål som prövas av Mark- och miljödomstol efter överklagande är möjligheten att överklaga till Högsta domstolen begränsad men kan tillåtas genom en s.k. ventil (5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar). Denna ventil kommer att vara tillämplig på mål om förelägganden att tillgodose be­hovet av vattentjänster.