Ansvarsfördelning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsfördelning mellan huvudman och fastighetsägare

Förbindelsepunkten är en juridisk ansvarsgräns mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetsägaren. Om det finns skäl för huvudmannen att äga anordningar på fastighetssidan om förbindelsepunkten, och det inte finns någon reglering om ansvaret, bör de närmare förhållandena regleras i avtal.

Fastighetsägaren svarar för fastighetens VA-installation, dvs. allt som ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten. Ansvarsgränsen har inget direkt samband med äganderätten; huvudmannen kan äga anordning som ingår i fastighetens VA-installation och fastighetsägaren kan äga anordning som är belägen på huvudmannens sida om förbindelsepunkten. Exempel på detta är t.ex. vattenmätare, som ingår i VA-installationen men där äganderätten till mätaren i regel ligger kvar hos huvudmannen. Samma princip har i rättspraxis ansetts gälla beträffande s.k. LTA-enheter, vilka regelmässigt ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten och därför tillhör VA-installationen, men där äganderätten kan ligga kvar hos huvudmannen. 

Huvudmannen har enligt 41 § vattentjänstlagen befogenhet att, när det behövs, låta undersöka
fastighets VA-installation och dess användning. Enligt 18 § vattentjänstlagen är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-anläggningen om fastighetens VA-installation har väsentliga brister. Om det upptäcks brister på installationen ska fastighetsägaren uppmanas vidta rättelse.