Fastighetsägares rätt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsägares rätt

En fastighetsägare har rätt att använda en allmän VA-anläggning, om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Förutom att fastigheten skall vara belägen inom verksamhetsområdet måste det först och främst finnas ett faktiskt behov av en vattentjänst. För det andra krävs att behovet inte bättre kan tillgodoses på annat sätt än genom den allmänna anläggningen

Fördjupning

Fastighetsägare kan, oberoende av om den allmänna VA-anläggningen ordnats eller inte, begära att fastigheten ska anslutas om fastigheten
• finns inom verksamhetsområdet
• behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Det är huvudmannen som har bevisbördan för att behovet med större fördel kan tillgodoses på annat sätt. Vid bedömningen av behov ska ha ett långsiktigt perspektiv. Om en fastighet tagits med i ett verksamhetsområde får det presumeras att kommunen har godtagit att fastigheten behöver betjänas av den allmänna anläggningen.

Huvudmannen anses att inom verksamhetsområdet vara skyldig så snart som möjligt bereda fastighetsägare, som begär det möjlighet att använda VA-anläggningen.

Huvudmannen har ändå med stöd av 17 § vattentjänstlagen rätt att vänta med arbetena om dessa
• behöver samordnas med andra arbeten
• följer huvudmannens utbyggnadsplan.

Huvudmannen kan också med stöd av 18 § vattentjänstlagen vägra inkoppling av en ny fastighet eller koppla bort en redan ansluten fastighet
• innan anläggningsavgiften är betalad
• om fastighetens VA-installation har väsentliga brister.

I propositionen till vattentjänstlagen (prop 2005/06:78, sid 70) anges ”väsentliga brister” exempelvis vara avsaknad av återströmningsskydd, avsaknad av oljeavskiljare, felkopplade ledningar, läckande spillvattenservis, ej godkänd mätarplats. Syftet är att skydda VA-anläggningen från undermåliga VA-installationer som riskerar att förstöra eller medföra olägenheter för VA-verksamheten och VA-kollektivet.

Den som först och främst kan bli VA-abonnent är en fastighetsägare inom verksamhetsområdet. Med fastighetsägare jämställs också innehavare av fast egendom
med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande (2 §) och arrendator (4 § ).

En hyresgäst kan bli VA-abonnent om huvudmannen medger detta och reglerar förhållandet med avtal (5 §). Om hyresgäst har godtagits som abonnent, så kan huvudmannen därefter inte söka betalning hos fastighetsägare om hyresgästen
uteblir med betalningen av VA-avgifter. Detta innebär alltså en risk för huvudmannen och är kanske inte att föredra. Fastighetsägaren kan aldrig kräva att hans hyresgäst ska stå som VA-abonnent, detta kan endast ske efter medgivande av huvudmannen.

Huvudmannen kan gå med på att skicka faktura direkt till hyresgästen, för att underlätta administrationen, men måste vara mycket tydlig med att fastighetsägaren fortfarande är den avgiftsskyldige. Tydlighet krävs i t.ex. hur man adresserar fakturan. Om det uppstår en tvist gällande om huvudmannen har godkänt en hyresgäst som abonnent och trots att det saknas skriftligt avtal, så kan VA-nämnden besluta till huvudmannens nackdel beroende på otydlighet
och hur huvudmannens agerande gentemot hyresgästen kan tolkas (se Avgöranden i VA-mål del 2, 3:1).

Frågor och svar

En fastighetsägare har rätt att ansluta sig till de vattentjänster som fastigheten har behov av och som verksamhetsområdesbeslutet omfattar. Det finns ingen möjlighet att neka en fastighetsägare på grund av kapacitetsbrist eller annat, utan huvudmannen är skyldig att ordna så att alla fastighetsägare får tillgång till det vattentjänster de behöver.

Huvudmannen kan dock med stöd av 18 § vattentjänstlagen vägra inkoppling
av en ny fastighet eller koppla bort en redan ansluten fastighet
• innan anläggningsavgiften är betalad
• om fastighetens VA-installation har väsentliga brister.

Huvudmannen har rätt att vänta med anslutning av fastigheter om det finns anläggningsarbeten som ska samordnas, exempelvis om en utbyggnad av ett verksamhetsområde ska ske i etapper. De som har en fastighet i en senare etapp får vänta tills huvudmannen har byggt ut nätet till dem.

En fastighetsägare har inte rätt att koppla in sig eller vara kopplad till den allmänna anläggningen om inte anläggningsavgiften är betald eller om inte godtagbar säkerhet kan ställas.

Huvudmannen får och kan om det finns möjlighet och kapacitet i det allmänna nätet, låta fastighetsägare utanför verksamhetsområdet koppla in sig. Fastighetsägaren får då en förbindelsepunkt anvisad vid huvudmannens ledning och all ledningsdragning från huvudmannens ledningar bekostas av fastighetsägaren. Avgiften för inkoppling måste minst täcka huvudmannens kostnader eftersom all verksamhet utanför verksamhetsområdet inte får belasta VA-kollektivet ekonomiskt.

Tomträttshavare och arrendator jämställs med fastighetsägare (4 § vattentjänstlagen). För att en hyresgäst ska kunna inträda i ett VA-abonnemang, så krävs upprättande av ett avtal mellan huvudmannen och hyresgästen (5 § vattentjänstlagen). Det krävs ingen medverkan från fastighetsägaren, men denne bör bli informerad.