Annan reglering VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Annan reglering

Lagen om allmänna vattentjänster är den huvudsakliga lagen för sektorn, men flera andra lagar har betydelse för VA-verksamheten på olika sätt.

Annan lagstiftning på VA-området

Utöver den egentliga VA-lagstiftningen finns det åtskillig annan lagstiftning som rör VA-försörjningen. Nedan följer ett axplock av bestämmelser:

Ledningsrättslagen (1973:1144)

 • ger möjlighet till en begränsad sakrättsligt skyddad rätt, ledningsrätt, till utrymme inom fastigheter för ledningar bl.a. för allmän vatten- och avloppsanläggning
 • handläggs av Lantmäteriet.

Expropriationslagen (1972:719)

 • reglerar hur mark tvångsvis kan tas i anspråk och hur ersättningen ska beräknas.

Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

 • reglerar exempelvis allmän VA-anläggnings deltagande i markavvattningssamfällighet.

Plan och bygglagen (2010:900)

 • innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Boverkets byggregler (BFS 2011:6)

 • innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagstiftningen.

Jordabalken (1970:994)

 • reglerar rättsförhållanden rörande fast egendom samt inskrivningsväsendet.

Anläggningslagen (1973:1149)

 • reglerar hur vatten- eller avloppsanläggningar kan inrättas som gemensamhetsanläggningar som förvaltas och drivs av fastighetsägarna i samverkan.

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

 • reglerar hur indelningen av marken i fastigheter får förändras
 • reglerar samfälligheter och servitut.

Livsmedelslagen (2006:804)

 • reglerar hanteringen av livsmedel (dricksvatten är juridiskt sett ett livsmedel i Sverige och Norge, i motsats till resten av Europa).

Livsmedelsförordningen (2006.813)

 • kompletterar livsmedelslagen.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVFS 2022:12) (pdf)

 • reglerar de kommunala vattenverkens ansvar kring hanteringen av och kvalitetskrav på dricksvatten.

Produktansvarslagen (1992:18)

 • omfattar skador som orsakas av lösa saker (produkter)
 • avser såväl industriellt som hantverksmässigt framställda produkter.

Skadeståndslagen (1972:207)

 • reglerar skadeståndsrätten i olika förhållanden.

Kommunallagen (1991:900)

 • reglerar hur kommuner och landsting ska arbeta och organisera sina olika verksamheter.