Tillsynsmyndigheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tillsynsmyndigheter

Vilken myndighet som är tillståndsmyndighet enligt miljöbalken beror på verksamhetens karaktär. För avloppsreningsverk beror det också på anläggningens storlek. Här presenterar vi en översikt i tabellform. Denna ger en förenklad bild som inte är komplett.

Anläggning/ 
verksamhet

Operativ tillsyn

Central vägledning


Vattenreningsverk  


Kommunala miljönämnden


Naturvårdsverket 
Energimyndigheten

Vattenskyddsområde

Kommunala miljö-nämnden om kommunalt skyddsområde, annars länsstyrelsen

Havs- och vattenmyndigheten

Vattenledningsnät

Kommunala miljönämnden

Se Vattenreningsverk

Avloppsledningsnät

Kommunala miljönämnden

Se Vattenreningsverk

Avloppsreningsverk

Kommunala miljönämnden 
om <200 pe


Länsstyrelsen om > 200 pe, 
eller kommunala miljönämnden 
om länsstyrelsen överlåtit tillsynen

Havs- och vattenmynd.
Energimyndigheten


Se Vattenreningsverk

Dagvattenrening

Kommunala miljönämnden

Naturvårdsverket

Vattenverksamhet

Länsstyrelsen, eller kommunala miljönämnden om länsstyrelsen överlåtit tillsynen

Havs- och vattenmynd.
Affärsverket Avloppsreningsverk svenska kraftnät (damm-säkerhet)

Vägledning från Energimyndigheten avser egenkontroll om hushållning med energi och förnyelsebara energikällor.

Tillsyn enligt delar av vattentjänstlagen utövas av länsstyrelsen. Här saknas central vägledning men nätverket Miljösamverkan Sverige ger ut en vägledning. Nätverket ger också ut vägledning om tillämpning av miljöbalken. Denna är ofta inte kvalitetssäkrad centralt. 

Nedan presenterar vi tillsynsmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen.

Anläggning/sakfråga

Operativ tillsyn

Central vägledning


Vattenreningsverk            


Kommunala miljönämnden     


Livsmedelsverket
   

Dricksvattenkvalitet

Kommunala miljönämnden

Livsmedelsverket