Myndigheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter

Vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheterna är de fem myndigheter som ansvarar för att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige. Landet är indelat i fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet med en länsstyrelse i varje distrikt som ansvarig myndighet. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i alla vattenförekomster. Vad som är god vattenstatus bestäms i miljökvalitetsnormer. För att uppnå dessa fastställer vattenmyndigheten åtgärdsprogram för sex år i taget.

Läs mer på Vattenmyndigheterna.se.

Havs- och vattenmyndigheten

Sedan 2011 har Havs- och vattenmyndigheten övertagit en stor del av Naturvårdsverkets arbete med söt- och havsvattenanknutna frågor. Myndigheten ansvarar för att vägleda om små avlopp (<200 pe).

Myndigheten ansvarar för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag där ett delmål berör dricksvattenskydd. Myndigheten har centralt tillsynsansvar för frågor närliggande dricksvattenområdet som skydd av dricksvattenförekomster, vattenskyddsområden och dricksvattentäkter.

Läs mer på havochvatten.se.

Boverket

Boverket är nationell myndighet för bland annat byggande och boende. Det är Boverkets byggregler som reglera hur en fastighets VA-installation ska utföras. VA-huvudmannen har ansvaret för den allmänna VA-anläggningen, som sträcker sig fram till en fastighets förbindelsepunkt. I byggreglerna finns bestämmelser gällande VA-installationer för tappvatten och avloppsvatten i avsnitt 6.6.

Läs mer på Boverket.se.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen och sorterar under Miljödepartementet. Myndigheten arbetar bland annat med området kemikalier i vattenverk och med att godkänna bekämpningsmedel.

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av myndighetens arbete inom ramen för EU.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Livsmedelsverket

Som central tillsynsmyndighet för dricksvatten från allmänna och övriga anläggningar ger Livsmedelsverket ut föreskrifter, vägledningar och råd.

Svenskt Vattens intresseområde är de kommunala allmänna anläggningarna. Det finns allmänna anläggningar som inte är kommunala, exempelvis ett kommunalt bolag eller en privat stugförening som valt att allmänförklaras.

1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets hemsida finns föreskrifter och råd om egen brunn.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 innehåller bestämmelser kring hanteringen av dricksvatten och gränsvärden för olika ämnen i dricksvattnet. SLVFS 2001:30 reglerar produktion och distribution av dricksvatten vid allmänna anläggningar. Dricksvattenföreskrifterna bygger på EG-direktivet (98/83/EG) om dricksvatten.

Läs mer på Livsmedelsverket.se

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor, exempelvis kretslopp, biologisk mångfald och förorenade områden. Myndigheten vägleder om alla VA-anläggningar och delar av dessa med undantag för små avlopp.

Naturvårdsverket ger ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker om bekämpningsmedel.

Läs mer på Naturvårdsverket.se.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en nationell myndighet under Socialdepartementet och arbetar för allas lika till gång till en god hälsa, vård och omsorg. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Några av Socialstyrelsens arbetsområden zoonoser (sjukdomar som kan spridas mellan djur och människa) samt beredskapsplanering inför utbrott av smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen och dricksvattenförsörjningen

1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. I samband med detta upphävdes SOSFS 2003:17 och SOSFS 2005:20. Dessa skrifter finns nu på Livsmedelsverkets webbplats i form av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Enskilda anläggningar ligger inte inom Svenskt Vattens område, som är kommunala allmänna VA-anläggningar. Socialstyrelsen rekommenderar provtagning av dricksvatten från enskilda brunnar minst vart tredje år

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat nationellt ansvar inom områdena kärnsäkerhet och strålskydd. Myndigheten arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både privatpersoner och yrkesverksamma personer.

Strålsäkerhetsmyndigheten är sedan 1 juli 2008 en förvaltningsmyndighet under Miljödepartementet, med samlat nationellt ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett ansvar när det gäller radioaktivitet från dricksvatten och har gett ut några rapporter i ämnet:

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Swedac

Den statliga myndigheten Swedac är nationellt ackrediteringsorgan och ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Myndigheten kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

Swedac ger bland annat ut föreskrifter om vattenmätare.

Läs mer på Swedacs webbplats.

Världshälsoorganisationen WHO

Världshälsoorganisationen WHO ger till exempel ut internationella riktlinjer om dricksvattenkvalitet. WHO uppdaterar regelbundet sina rekommendationer och anvisningar. Den senaste versionen av Guidelines for drinking-water quality (pdf) (GDWQ) är från 2011. På webbplatsen finns mycket information om olika vattenreningstekniker och till exempel Water Safety Plans.

Läs mer på WHO:s webbplats.

Övriga myndigheter

Här hittar du övriga myndigheter som kan ha en koppling till dricksvattenfrågor på ett eller annat sätt.

Arbetsmiljöverket arbetar för sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På deras webbplats kan du bland annat hitta information om arbetsmiljölagar.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för hälsoskydd och folkhälso­rapportering. Folkhälsomyndigheten ska bland annat följa befolkningens hälsoläge, förebygga sjukdomar och stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser.

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har samlat ansvar för t ex jordbruksfrågor.

Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten. Myndigheten ansvarar för att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Ledningsrätt, till exempel för VA-ledningar, kan bara upplåtas av lantmäterimyndigheten. Ärende om ledningsrätt handläggs i form av en lantmäteriförrättning. Lantmäteriet arbetar tillsammans med kommunerna när det gäller ajourhållningen av byggnader, adresser, lägenheter samt topografi. Kommuner kan ansöka om att upprätta en kommunal lantmäterimyndighet. Lantmäteriet utövar tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna.

Länsstyrelserna utövar tillsyn över att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster och kan förelägga kommunen att inrätta VA-verksamhetsområde. Länsstyrelsen har dessutom en mängd olika myndighetsroller som berör VA-verksamheten. Miljöprövningsdelegationen (MPD) är ett beslutsorgan med självständig funktion inom Länsstyrelsen, som är prövningsinstans för miljöfarlig verksamhet. Det innebär att tillståndsprövningen för medelstora till stora anläggningar av regional karaktär (B-anläggningar) sker inom MPD.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) består av de tidigare myndigheterna krisberedskapsmyndigheten, räddningsverket och styrelsen för psykologiskt försvar. MSB har en samordnande roll i krishanteringsarbetet och har medel för att arbeta med förebyggande och akuta insatser vid kriser.

Sjöfartsverket ansvarar för sjöfarten på våra vattendrag.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog och ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken.

Statens geotekniska institut (SGI) är geotekniskt och miljögeotekniskt kompetenscentrum. De arbetar bland annat med frågor kring förorenad mark. De arbetar också mycket med inverkan av klimatförändringar.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) arbetar med frågor kring djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten i Sverige. SGU är också ansvarig för vattentäktsdatabasen.

Trafikverket (tidigare Vägverket och Banverket) ansvarar för vägar och järnvägar samt färjor.