Hoppa till huvudinnehåll

Juridik

Behöver du få svar på juridiska frågor om vattentjänster? Här finner du förtydligande texter kring vattentjänstlagen, relevanta rättsfall samt vanliga juridiska frågor och svar.

Den som ansvarar för den allmänna VA-försörjningen i en kommun behöver känna till de juridiska förutsättningarna för verksamheten.

Lagen om allmänna vattentjänster reglerar villkoren för den allmänna VA-försörjningen och bestämmer kommunens och huvudmannens roller. Under Vattentjänstlagen i menyn till vänster finns mycket information grupperad utifrån olika områden och problem, t ex avgifter, särskilda anordningar och kommunens skyldigheter. 

Det finns även annan reglering som som påverkar VA-verksamheten. Mer information om detta och om relevanta myndigheter finner du i menyn till vänster. 

Referat från juristerna:
Välfungerande brunn var inte tillräckligt för att slippa betala va-avgift 
I en dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) bedömdes en fastighetsägare på Öland vara skyldig att betala avgifter för dricksvattenförsörjning genom allmän va-anläggning trots att fastigheten hade en välfungerande brunn. Detta med hänsyn till områdets låga grundvattennivåer och behov av skydd för miljön. Att lösa dricksvattenfrågan med en allmän va-anläggning kan förhindra eller åtminstone väsentligt motverka påtagliga olägenheter för miljön och tillgodoser intresset av god hushållning med naturresurser, ansåg MÖD. Läs vidare

Högsta domstolen förtydligar reglering kring ersättningsbrunnar (uppdaterad version, maj 2020)
I ett nytt avgörande från Högsta domstolen (HD) förtydligas att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet. Den möjlighet till undantag från tillståndsplikten som går att göra enligt 11 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) förklaras. För verksamhetsutövare är det alltid viktigt att ha en god framförhållning och planering avseende tillstånd för uttag av grundvatten. Svenskt Vatten uppmanar sina medlemmar att ha god översyn av sina tillstånd. Läs vidare

Ny lag antagen i riksdagen om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (april 2020)
Riksdagen beslutade den 3 april 2020 att anta en ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. Den nya lagen gäller alla bolagsstämmor och föreningsstämmor som hålls från och med den 15 april 2020.
Läs vidare (pdf).

Råd och rekommendationer angående anstånd med betalningar för kommunalt VA (april 2020)
Svenskt Vattens råd och rekommendationer angående anstånd med betalningar för kommunalt vatten och avlopp på grund av rådande ekonomiska situation till följd av Covid-19. Läs vidare

Refererat rättsfall (mars 2020) 
Spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald’s restauranger i Stockholm var att anses som verksamhetsavfall enligt ett färskt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen. Läs vidare.

Aktuellt om PFAS-frågan: HD-dom riskerar ökat ansvar för kommunala dricksvattenproducenter
Högsta domstolen har meddelat sitt utslag i en process som handlar om vilken lagstiftning som ska användas då skadeståndskrav prövas mellan Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) och PFAS-föreningen med anledning av att en av de kommunala vattentäkterna förorenats av potentiellt hälsofarliga PFAS-ämnen.HD har tagit ställning för att målet ska prövas enligt produktansvarslagen (PAL) när målet så småningom prövas i tingsrätten. Läs vidare

Aktuellt om NIS-direktivet
NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs Svenskt Vattens material om lagen